DEEL I: Informatie

Schoolbrochure 2018 - 2019

DEEL I: INFORMATIE
Dit deel is meer van informatieve aard. Het maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement. Wanneer dat nodig is, kunnen we de informatie in dit deel in de loop van het schooljaar wijzigen, eventueel na overleg in de schoolraad.

1. Contact met de school
We trachten zo veel mogelijk bereikbaar te zijn. Hieronder vind je onze contactgegevens.  Aarzel niet om ons te contacteren.

1.1 Onze school
Gesubsidieerde Vrije Basisschool ‘De Springplank’
Jaak Lemmenslaan 12, 2260 Zoerle-Parwijs (Westerlo)
Tel: 014/54 82 90     Fax: 014/54 67 76
E-mail: info@springplank.be
website: www.springplank.be

Springplank … volgens Larousse een veerkrachtige plank om
af te zetten met een sprong. M.a.w.: het middel dat men kiest om vandaar of daarmee een bepaald doel te bereiken. Gereflecteerd op onze schoolsituatie willen we het kind leiden van peuter tot volwassene, al springend van kleuterschool over lagere school naar middelbaar en hoger onderwijs, om te eindigen in een wereld waar iedereen zijn weg wil en moet vinden.

1.2 Directeur
Louis D’Joos
0474/42 48 93
directie@springplank.be

1.3 Secretariaat
Fin Van Dyck
Dominique Verlinden
014/54 82 90
info@springplank.be

1.4 Zorgcoördinator
Katrien Willems
0474/855775
katrienwillems@springplank.be

1.5 Leerkrachten
Kleuterschool : 
Nick Huysmans             K1A     014/541580     
Marina Beckers             K1B     013/673432     
Thomas Van de Velde     K1C     0479/501092    
Hilde Mens                 K3A     014/540974     
Els Wouters                K3B     014/548290     
Britt Peeters               K3B     014/548290     
Ingrid Driezen              K3C     014/548290     

Lagere school : 
Sandra Van Elst            1A     014/542311     
Ilse Janssens               2A     014/548290       
Chantal De Cock           2A     014/548290     
Ilse Laenen                 2B     014/233464     
Chantal Van der borght   3A     016/696936
Sanne Verhesen            3A     0479/504363
Rina Korthoudt             3B     014/260825
Sanne Verhesen            3B     0479/504363
Kurt Geeraerts             4A     014/548290
Evelyne Woestyn           4B     
Annick Somers             5A     014/343966
Kathleen Mariën           5B     0479/237979
Lieve Heselmans           6A     0479/250305

Leerkracht bewegingsopvoeding :
Jochen Thys     0498/537156                           

ICT-coördinator :
Tom Thys         

Kinderverzorgster :
Greet Mollen

1.6 Scholengemeenschap
Onze school maakt deel uit van de scholengemeenschap
* K L A S *. Die staat voor Kwaliteit, aandacht voor Leerlingen en leerkracht, Actie en  Samenwerking.
Behoren tot de scholengemeenschap:
- Vrije basisschool Herselt (Ter Veste),
- Vrije basisschool Westerlo (’t Rietje),
- Vrije basisschool Oosterwijk 
- Vrije basisschool Zoerle-Parwijs (De Springplank)
Correspondentieadres : Vrije Basisschool ‘de Springplank’, Jaak Lemmenslaan 12, 2260  Zoerle-Parwijs (Westerlo)

1.7 Klassenraad
Team van personeelsleden dat onder leiding van de directeur of zijn afgevaardigde  samen de verantwoordelijkheid draagt voor de begeleiding van en het onderwijs aan een  bepaalde leerlingengroep of individuele leerling.

1.8 Schoolbestuur
Het schoolbestuur is de eindverantwoordelijke van het schoolgebeuren.
Voorzitter: Jeroom Nobels
Correspondentieadres: VZW Vrij Onderwijs Westerlo en Omgeving
  Afdeling Basisonderwijs
  Verlorenkost 1, 2260 Westerlo
  014/266412

1.9 Plaatselijk bestuur
Het plaatselijk bestuur ziet mee toe op de uitvoering van het opvoedingsproject van de  school en heeft dus vooral aandacht voor pedagogische begeleiding van leerlingen, vlotte  communicatie (tussen directie, personeel en ouders) en uitvoering van de opdrachten  gegeven door de raad van beheer. Tevens geeft het plaatselijk comité advies aan de raad  van beheer i.v.m. herstructureringen, bouwdossiers, …
Leden: Louis Willems, Frans Lambaerts, Roger Smolders, Gunter Kenis

2. Organisatie van de school

2.1 Schooluren
   maandag   8.45 uur tot 11.55 uur   13.10 uur tot 15.30 uur
   dinsdag     8.45 uur tot 11.55 uur   13.10 uur tot 15.30 uur
   woensdag   8.45 uur tot 11.55 uur   //////////////////////
   donderdag  8.45 uur tot 11.55 uur   13.10 uur tot 15.30 uur
   vrijdag      8.30 uur tot 12.05 uur   13.10 uur tot 15.30 uur

Ouders die de kinderen naar school brengen, vragen wij om afscheid te nemen vóór de grijze binnenpoorten van de school.  Wij vragen ook de ouders zich niet in het schoolgebouw te begeven tijdens de lesuren of wanneer de leerkrachten afwezig zijn.  Als er iets te bespreken valt, kan dit rustig met de leer¬kracht na afspraak.  Ook bij de directie kan je terecht met vragen, problemen of voorstellen.
De bewaking is voorzien 15 minuten voor de aanvang van de lessen (zowel ’s morgens als ’s middags) en tijdens de middag voor de kinderen die blijven eten in de refter.
Voor het gebruik van de refter wordt remgeld aangerekend. Leerlingen brengen zelf drank mee naar de school.

2.2 Voor- en naschoolse opvang
De opvang wordt georganiseerd door de gemeen¬te en is gelokaliseerd in de Smissenhoekstraat nr. 3, tel. 014/54 23 83.
Er is op¬vang voor¬zien van 7.00 uur 's morgens tot 18.00 uur 's avonds. Indien leerlingen of kleuters niet afgehaald worden binnen de 10 minuten na schooltijd, brengen wij hen naar de opvang.
Op woensdagnamiddag en schoolvrije dagen is de opvang gecentraliseerd in Tongerlo. Tijdens de schoolvakanties worden de kleuters opgevangen in Tongerlo en de lagere schoolkinderen in Westerlo-centrum.
De kinderclub is gesloten  de 3de vrijdag van september, de kerstvakantie, de week van 21 juli en de week van 15 augustus.
Elk jaar in januari worden de ouders geïnformeerd over de openingstijden.
Gelieve steeds op voorhand contact op te nemen met één van onderstaande nummers indien u gebruik zou willen maken van deze dienst.
Mieke  (coördinatie)    014/53 94 21
Greet  (coördinatie)    014/53 94 22
Marijke (administratie) 014/53 94 23
Kelly  (administratie)   014/53 94 24
kinderopvang@westerlo.be

2.3 Vakanties
Herfstvakantie:  29 oktober 2018 t.e.m. 4 november 2018
Kerstvakantie:   24 december 2018 t.e.m. 6 januari 2019
Krokusvakantie:  4 maart 2019 t.e.m. 10 maart 2019
Paasvakantie:    8 april 2019 t.e.m. 22 april 2019
Zomervakantie:  1 juli 2019 t.e.m. 31 augustus 2019

2.4 Vrije dagen
Lokale vrije dag      maandag 1 oktober 2018
Lokale vrije dag      vrijdag 1 februari 2019
Feest van de arbeid  woensdag 1 mei 2019
O.L.H. Hemelvaart   donderdag 30 mei 2019
Brugdag               vrijdag 31 mei 2019
Pinkstermaandag     maandag 10 juni 2019

2.5 Pedagogische studiedagen
lagere en kleuterschool   woensdag 19 september 2018
lagere en kleuterschool   woensdag 14 november 2018
lagere en kleuterschool   woensdag 23 januari 2019

2.6 Jaarplanning
Deze is terug te vinden op onze website onder ‘kalender’.
en zal regelmatig geüpdated worden naar de recentste activiteiten. Ook in de nieuwsbrieven zullen de activiteiten aangehaald worden.

2.7 Leerlingenvervoer
De school organiseert geen leerlingenvervoer van en naar de school.

3. Samenwerking

3.1 Met de ouders
De leerplichtwet bepaalt dat een kind leerplichtig is vanaf 1 september van het kalenderjaar waarin het 6 wordt. Daarnaast zijn ook kleuters die op 5 jaar reeds naar het lager onderwijs overstappen leerplichtig.  De andere kleuters zijn niet leerplichtig. Een jaartje langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd naar de lagere school komen en een achtste jaar in de lagere school verblijven, kan enkel in sa¬menspraak en na advies van de klassenraad, de directie en CLB.
Voor het voldoen aan deze leerplicht in de school is een inschrijving echter niet voldoende. Daar elk leerplichtig kind on¬derworpen kan worden aan de controle op het regelmatig schoolbezoek, dient het élke schooldag van het schooljaar daadwerkelijk op de school aanwezig te zijn. Enkel gewettigde afwezigheden worden toegestaan (zie deel 3, punt 5).
De leerlingen zijn verplicht om alle vakken en vakonderdelen te volgen. Enkel om gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur, eventueel aanpassingen gebeuren.
Je bent onze partner in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking is hierbij cruciaal. Je kan steeds bij ons terecht met je vragen of voor een gesprek. Je kan een afspraak maken met de directeur of met de klasleerkracht. We organiseren ook oudercontacten. Ook bij de leden van onze schoolraad en ouderraad kan je steeds terecht.

Afspraken school:

Elk schooljaar voorzien wij individuele oudercontacten. Deze avonden bieden de gelegenheid persoonlijk te spreken met de mensen die in onze school betrokken zijn bij de opvoeding en onderwijs van uw kind of ze worden ingericht om ouders op één of ander domein bijkomende informatie te geven.
Naast de individuele oudercontacten zijn er ook algemene informatieavonden. Enkele voorbeelden:
- rond de globale klas- en schoolwerking (begin schooljaar)
- rond schoolrijpheid (september)
- rond studiekeuze (rond Pasen)
- rond meerdaagse extra- murosactiviteiten
Ouders van nieuwe instappers (2,5-jarige kleuters) worden samen met hun zoon of dochter uitgenodigd op open-klas-momenten. 

Ouders worden steeds schriftelijk op de  hoogte gebracht van deze oudercontacten en zullen tijdig verwittigd worden.

3.1.1 Ouderraad (zie deel 3, punt 18.2)

3.1.2 Schoolraad (zie deel 3, punt 18.1)

3.2 Met de leerlingen
Leerlingenraad : In elke klas van het 3de tot en met het 6de lj. worden in het begin van het schooljaar, na verkiezingen, 2 leerlingen aangeduid die mogen zetelen in de leerlingenraad van onze school. Zij kunnen wensen, noden en eventuele klachten van de ganse leerlingengroep naar voor brengen bij leerkrachten en directie. De agenda wordt door de leden van de  leerlingenraad zelf bepaald.
De raad wordt voorgezeten door een afgevaardigde leerkracht. Verslagen worden steeds doorgespeeld naar de ganse leerlingengroep en leerkrachtenteam.

3.3 Met externen

3.3.1 CLB (Centrum voor leerlingbegeleiding)

Onze school werkt samen met CLB-Kempen, vestiging Herentals.
Hellekensstraat 2, 2200 Herentals
tel. 014/24 70 70 
Email: herentals@vclb-kempen.be
website: www.clb-kempen.be
Vaste medewerkers voor onze school zijn:
- Tessa Neri (coördinator)
- Goele Beddegenoots (psychologe)
- Wendy Janssen (maatsch. assistente)
- Lobke Van Rooy (verpleegkundige)
- Nikéa Sannen (schoolarts)

Voor je rechten en plichten bij het CLB bekijk de infobrochure onderwijsregelgeving punt 2.
Je bent verplicht om mee te werken aan medische onderzoeken en bij problematische afwezigheden van het kind (Zie ook engagementsverklaring). Je kan rechtstreeks beroep doen op het CLB. Het CLB werkt gratis en discreet.

3.3.2 Ondersteuningsnetwerk
Onze school is aangesloten bij het ‘ondersteuningsnetwerk Kempen’ www.ondersteuninsnetwerkkempen.be

Doel van het ondersteuningsnetwerk:
Het ondersteuningsnetwerk heeft als doel leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften te laten deelnemen aan het gewoon onderwijs.
Om dit doel te bereiken zal vanuit het ondersteuningsnetwerk  ondersteuning geboden worden om tegemoet te komen aan de noden van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, hun leerkrachten en het schoolteam.
Ondersteuning is leerkrachtgericht, leerlinggericht en/of teamgericht en beoogt een positief effect op de klasvloer. Ondersteuning is flexibel, vraaggestuurd en op maat.

Wanneer ondersteuning aanvragen?
Een ondersteuningsvraag kan gesteld worden, wanneer:

  • de maatregelen die een school heeft genomen in de brede basiszorg en de verhoogde zorg niet volstaan om tegemoet te komen aan de specifieke noden van een leerling
  • er een duidelijke hulpvraag is van de leerkracht of het leerkrachtenteam naast de hulpvraag van de leerling
  • de ouders op de hoogte zijn gebracht door de school dat er een ondersteuningsvraag ingediend zal worden
  • het CLB mee betrokken is en er een gemotiveerd verslag werd opgemaakt dat ondersteuning mogelijk maakt
  • er aan de wettelijke voorwaarden voor ondersteuning werd voldaan

Hoe een ondersteuningsvraag indienen?
Scholen stellen, na overleg met ouders, leerkrachten en CLB, via de website een ondersteuningsvraag aan het zorgloket van het ondersteuningsteam.

Aanspreekpunt voor ouders:
Voor algemene vragen over ondersteuning en specifieke vragen over ondersteuning van  je kind kan je terecht bij volgend aanspreekpunt :
Mieke Quirijnen – algemeen coördinator Ondersteuningsnetwerk Kempen
mieke.quirijnen@ondersteuningsnetwerkkempen.be 
0472 12 36 64

3.4 Nuttige adressen
Klachtencommissie  Katholiek Onderwijs Vlaanderen
  Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen
  Guimardstraat 1
  1040 Brussel
  02/507 08 72
  klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen
Commissie inzake Leerlingenrechten
  Vlaamse overheid
  Agentschap voor onderwijsdiensten – AgODi
  secretariaat commissie inzake Leerlingenrechten
  t.a.v. Ingrid Hugelier (Basisonderwijs)
  H. Consciencegebouw
  Koning Albert-II laan 15,
  1210 Brussel
  02/553 93 83
   commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be
Commissie Zorgvuldig Bestuur
  Vlaams Overheid
  Agentschap voor onderwijsdiensten – AgODi
  t.a.v Marleen Broucke
  Koning Albert II-laan 15
  1210 Brussel
  02/553 65 56
  zorgvuldigbestuur@vlaanderen.be