DEEL I: Informatie

Schoolbrochure 2020-2021

 

Welkom

Beste ouders,

Uw kind is nu ingeschreven in het basisonderwijs en wij heten u van harte welkom.
De naam ‘basisonderwijs’ wijst op het feit dat hier de basis wordt gelegd voor elke vorm van onderwijs. Aangezien wij echter in de toekomst nooit écht ‘afgestudeerd’ zullen zijn, heeft de basisschool een diepere betekenis als grondslag voor het leven gekregen.
Het verwerven van basisvaardigheden als lezen, rekenen en schrijven blijft van essentieel belang. Deze vaardigheden zijn immers voorwaarden om vlot te kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Gelukkig wordt er niet alleen ‘geleerd’ in het basisonderwijs. Kinderen en leerkrachten brengen er een belangrijk gedeelte van hun leven door.  Daardoor wordt de basisschool een ‘levende school’ waar onderwijs en opvoeding niet te scheiden zijn. En hiervan maken wij een erezaak: wij voelen ons persoonlijk verantwoordelijk voor elk kind dat ons is toevertrouwd.  Door onze dagdagelijkse inspanningen willen we bouwen aan een school waar alle kinderen, met respect voor ieders geaardheid, hun talenten tot ontwikkeling kunnen brengen. Samen willen wij er een vruchtbare schoolloopbaan van maken en zullen wij er elk schooljaar weer voor zorgen dat het in onze basisschool goed is om ‘te leren en te leven’.  Wij hopen dat uw kind(eren) veel leerrijke en prettige momenten zal(zullen) beleven op onze school.

Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en contactgegevens. Dit deel maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement, maar sluit er wel nauw bij aan. In het tweede deel vind je het pedagogisch project van onze school en de engagementsverklaring van het katholiek onderwijs. In het derde deel vind je het eigenlijke reglement dat o.a. bestaat uit de engagementsverklaring tussen school en ouders, informatie rond inschrijving, ouderlijk gezag, de organisatie van de leerlingengroepen, afwezigheden, uitstappen, het getuigschrift op het einde van het basisonderwijs, onderwijs aan huis, herstel- en sanctioneringsbeleid, de bijdrageregeling, vrijwilligers, welzijnsbeleid, afspraken en leefregels, leerlingenevaluatie, beleid op leerlingenbegeleiding, revalidatie en privacy.

De inschrijving van je kind op onze school houdt in dat je akkoord gaat met het volledige schoolreglement. Soms is het nodig om het schoolreglement aan te passen. Aanpassingen aan het eerste deel zijn eerder administratieve wijzigingen, hiervoor is er niet opnieuw een akkoord nodig van de ouders. Wijzigingen aan het pedagogisch project en aan het eigenlijke reglement worden opnieuw ter akkoord aan je voorgelegd. Alle delen van het schoolreglement worden op de schoolraad besproken.

Als ouder bent u op de eerste plaats de verantwoordelijke opvoeder van uw kind.  Wij vragen dan ook uw steun bij de naleving van de afspraken binnen het schoolleven.  Enkel zo kunnen we samen optimale kansen scheppen voor de ontplooiing van elk kind dat ons is toevertrouwd.

Wij wensen een goede verstandhouding tussen school en thuis in een sfeer van wederzijds vertrouwen en danken u reeds nu daarvoor!!!

Wij hopen op een goede samenwerking!
Directie en schoolteam

DEEL I: INFORMATIE
Dit deel is meer van informatieve aard. Het maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement. Wanneer dat nodig is, kunnen we de informatie in dit deel in de loop van het schooljaar wijzigen, eventueel na overleg in de schoolraad.

1. Contact met de school
We trachten zo veel mogelijk bereikbaar te zijn. Hieronder vind je onze contactgegevens.  Aarzel niet om ons te contacteren.

1.1 Onze school
Gesubsidieerde Vrije Basisschool ‘De Springplank’
Jaak Lemmenslaan 12, 2260 Zoerle-Parwijs (Westerlo)
Tel: 014/54 82 90     Fax: 014/54 67 76
E-mail: info@springplank.be + directie@springplank.be
website: www.springplank.be

Springplank … volgens Larousse een veerkrachtige plank om
af te zetten met een sprong. M.a.w.: het middel dat men kiest om vandaar of daarmee een bepaald doel te bereiken. Gereflecteerd op onze schoolsituatie willen we het kind leiden van peuter tot volwassene, al springend van kleuterschool over lagere school naar middelbaar en hoger onderwijs, om te eindigen in een wereld waar iedereen zijn weg wil en moet vinden.

1.2 Directeur
Kurt Geeraerts (a.i.) ipv Louis D’Joos
014 54 82 90 / 0495 80 08 43
directie@springplank.be

1.3 Secretariaat
Dominique Verlinden
014/54 82 90
info@springplank.be

1.4 Zorgcoördinator
Katrien Willems
0474/855775
katrienwillems@springplank.be

1.5 Schoolteam
Kleuterschool : 
K1A Nick Huysmans                                              nickhuysmans@springplank.be

K1B Marina Beckers                                              marinabeckers@springplank.be

K3A Hilde Mens                                                    hildemens@springplank.be

K3B Els Wouters                                                  elswouters@springplank.be

K3C Ingrid Driezen                                               ingriddriezen@springplank.be   

K3D Thomas Van de Velde thomasvandevelde@springplank.be


Lagere school : 
1A Sandra Van Elst                                        sandravanelst@springplank.be
     

1B Ilse Laenen                                             ilselaenen@springplank.be

2A Rina Korthoudt                                         rinakorthoudt@springplank.be

3A Chantal Van der borght                                chantalvanderborght@springplank.be

4A Evelyne Woestyn                                        evelynewoestyn@springplank.be

4B Sanne Verhesen                                        sanneverhesen@springplank.be

5A Annick Somers                                          annicksomers@springplank.be

6A Lieve Heselmans                                        lieveheselmans@springplank.be

Zorg                                                                                                                                       

2 + 3 Ellen Voet ellenvoet@springplank.be

5+ 6 Kathleen Mariën kathleenmarien@springplank.be

KS + LS Chantal De Cock                       chantaldecock@springplank.be

KS + LS Ilse Janssens                                     ilsejanssens@springplank.be

KS Kirsten Thys (9 donderdagen tijdens dit schooljaar)

KS Saskia Luyten (elke dinsdagvoormiddag) 

LS Laura Cox (lerarenplatform)                                                                                                                             

Bewegingsopvoeding
Jochen Thys                                                jochenthys@springplank.be                           

ICT-coördinator + preventieadviseur
Tom Thys                                                   tomthys@springplank.be

Kinderverzorgster + ondersteuning
Greet Mollen                                                                                                                            

Elly Van Dyck

Onderhoudspersoneel                                                                                                              

Lowie Thys                                                                                                                         

Rita Bastiaens + GOM

1.6 Scholengemeenschap
Onze school maakt deel uit van de scholengemeenschap
* K L A S *. Die staat voor Kwaliteit, aandacht voor Leerlingen en leerkracht, Actie en  Samenwerking.
Behoren tot de scholengemeenschap:
- Vrije basisschool Herselt
- Vrije basisschool Westerlo
- Vrije basisschool Oosterwijk 
- Vrije basisschool Zoerle-Parwijs
Correspondentieadres : Vrije Basisschool ‘Ter Veste’, Maria Gorettistraat 4, 2230 Herselt

Bovendien maken we ook deel uit van een grotere VZW ‘Anker’. Naast de scholen van de scholengemeenschap “KLAS”, behoren tot deze overkoepelende VZW:                                                                                                                                                                                                                                                                                        Vrije Basisschool Bergom/Varenwinkel

Vrije Basisschool Westmeerbeek

Vrije Basisschool Tongerlo

Vrije Basisschool Blauberg

Tongelsbos


Ook behoort tot deze VZW: SILA, Westerlo

                                                                                                                                                                                                                                    


1.7 Klassenraad
Team van personeelsleden dat onder leiding van de directeur of zijn afgevaardigde  samen de verantwoordelijkheid draagt voor de begeleiding van en het onderwijs aan een  bepaalde leerlingengroep of individuele leerling.

1.8 Schoolbestuur
Het schoolbestuur is de eindverantwoordelijke van het schoolgebeuren.
Voorzitter: E.H. Jos Bonroy
Ondervoorzitter: dhr. Johan Tops
Secretaris: mevr. Katrien Neirinckx
Penningmeester: dhr. Jeroom Nobels
Afgevaardigd beheerder SO: dhr. Roger Creten
  Correspondentieadres: VZW Anker
  Afdeling Basisonderwijs
  Verlorenkost 1, 2260 Westerlo
  014/266412

1.9 Plaatselijk bestuur
Het plaatselijk bestuur ziet mee toe op de uitvoering van het opvoedingsproject van de  school en heeft dus vooral aandacht voor pedagogische begeleiding van leerlingen, vlotte  communicatie (tussen directie, personeel en ouders) en uitvoering van de opdrachten  gegeven door de raad van beheer. Tevens geeft het plaatselijk comité advies aan de raad  van beheer i.v.m. herstructureringen, bouwdossiers…
Leden: Louis Willems, Frans Lambaerts, Roger Smolders, Gunter Kenis, Jeroom Nobels2. Organisatie van de school

2.1 Schooluren (lagere school)

maandag    8.45 uur tot 11.55 uur    13.10 uur tot 15.30 uur
dinsdag      8.45 uur tot 11.55 uur    13.10 uur tot 15.30 uur
woensdag    8.45 uur tot 11.55 uur    /////////////////////
donderdag  8.45 uur tot 11.55 uur    13.10 uur tot 15.30 uur
vrijdag      8.30 uur tot 12.05 uur    13.10 uur tot 15.30 uur

2.2 Schooluren (kleuterschool)

maandag 8.45 uur tot 12.05 uur 13.10 uur tot 15.20 uur

dinsdag 8.45 uur tot 12.05 uur 13.10 uur tot 15.20 uur

woensdag 8.45 uur tot 11.45 uur /////////////////////

donderdag 8.45 uur tot 12.05 uur 13.10 uur tot 15.20 uur

vrijdag 8.30 uur tot 12.15 uur 13.10 uur tot 15.20 uur

Ouders die de kinderen naar school brengen, vragen wij om afscheid te nemen vóór de grijze binnenpoorten van de school.  Wij vragen ook de ouders zich niet in het schoolgebouw te begeven tijdens de lesuren of wanneer de leerkrachten afwezig zijn.  Als er iets te bespreken valt, kan dit rustig met de leerkracht na afspraak.  Ook bij de directie kan je terecht met vragen, problemen of voorstellen.
Het toezicht is voorzien 15 minuten voor de aanvang van de lessen (zowel ’s morgens als ’s middags) en tijdens de middag voor de kinderen die blijven eten in de refter.
De leerlingen hebben voor en na bovenvermelde uren geen toelating om zonder toezicht op de speelplaats te zijn.
Voor het gebruik van de refter wordt remgeld aangerekend. Leerlingen brengen zelf water mee naar de school.

2.2         Voor- en naschoolse opvang

De opvang wordt georganiseerd door de gemeente en is gelokaliseerd in de Smissenhoekstraat nr. 3, tel. 014/54 23 83.
Er is opvang voorzien van 7.00 uur 's morgens tot 18.00 uur 's avonds. Indien leerlingen of kleuters niet afgehaald worden binnen de 10 minuten na schooltijd, brengen wij hen naar de opvang.

Op woensdagnamiddag en schoolvrije dagen is de opvang gecentraliseerd in Tongerlo. Tijdens de schoolvakanties worden de kleuters opgevangen in Tongerlo en de lagere schoolkinderen in Westerlo-centrum.

De kinderclub is gesloten  de 3de vrijdag van september, de kerstvakantie, de week van 21 juli en de week van 15 augustus.
Elk jaar in januari worden de ouders geïnformeerd over de openingstijden door de kinderclub.

Gelieve steeds op voorhand contact op te nemen met één van onderstaande nummers indien u gebruik zou willen maken van deze dienst.

Mieke   (coördinatie)                   014/53 94 21
Greet    (coördinatie)                  014/53 94 22
Marijke (administratie)                 014/53 94 23
Kelly     (administratie)                014/53 94 24
kinderopvang@westerlo.be

2.3         Vakanties

 

Herfstvakantie:                2 november 2020 t/m 8 november 2020

Kerstvakantie:                 21 december 2020 t/m 3 januari 2021                   

Krokusvakantie:                15 februari 2021 t/m 21 februari 2021

Paasvakantie:                   5 april 2021 t/m 18 april 2021

Zomervakantie:                 1 juli 2021 t.e.m. 31 augustus 2021

2.4         Vrije dagen

Lokale vrije dag              maandag 5 oktober 2020

Wapenstilstand                woensdag 11 november 2021

Feest van de arbeid          zaterdag 1 mei 2021

Lokale vrije dag maandag 3 mei 2021                                          

Hemelvaartsdag                donderdag 13 mei 2021

Brugdag                        vrijdag 14 mei 2021

Pinkstermaandag              maandag 24 mei 2021

2.5         Pedagogische studiedagen

 

lagere en kleuterschool          vrijdag 9 oktober 2020 (hele dag)

lagere en kleuterschool          woensdag 14 oktober 2020 (halve dag) 
 

2.6         Jaarplanning

Deze is terug te vinden op onze website onder ‘kalender’.
en zal regelmatig geüpdated worden naar de recentste activiteiten. Ook op het Gimme platform zullen de activiteiten aangehaald worden.

2.7         Leerlingenvervoer

        De school organiseert geen leerlingenvervoer van en naar de school.

3  Samenwerking

3.1         Met de ouders        

De leerplichtwet bepaalt dat een kind leerplichtig is vanaf 1 september van het kalenderjaar waarin het 5 wordt. Daarnaast zijn ook kleuters die op 5 jaar reeds naar het lager onderwijs overstappen leerplichtig.  De andere kleuters zijn nog niet leerplichtig. Een jaartje langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd naar de lagere school komen en een achtste jaar in de lagere school verblijven, kan enkel in samenspraak en na advies van de klassenraad, de directie en het CLB. Een kleuter van de laatste kleuterklas moet minsten 290 halve dagen aanwezig zijn om de overstap naar de lagere school te kunnen maken.

Voor het voldoen aan deze leerplicht in de school is een inschrijving echter niet voldoende. Daar elk leerplichtig kind onderworpen kan worden aan de controle op het regelmatig schoolbezoek, dient het élke schooldag van het schooljaar daadwerkelijk op de school aanwezig te zijn. Enkel gewettigde afwezigheden worden toegestaan (zie deel 3, punt 5).

De leerlingen zijn verplicht om alle vakken en vakonderdelen te volgen. Enkel om gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur, eventueel aanpassingen gebeuren.

Je bent onze partner in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking is hierbij cruciaal. Je kan steeds bij ons terecht met je vragen of voor een gesprek. Je kan een afspraak maken met de directeur of met de klasleraar. We organiseren ook oudercontacten (zie ook engagementsverklaring tussen school en ouders. Ook bij de leden van onze schoolraad kan je steeds terecht.

 

Afspraken school:

Elk schooljaar voorzien wij individuele oudercontacten. Deze avonden bieden de gelegenheid persoonlijk te spreken met de mensen die in onze school betrokken zijn bij de opvoeding en onderwijs van uw kind of ze worden ingericht om ouders op één of ander domein bijkomende informatie te geven.

Naast de individuele oudercontacten zijn er ook algemene informatieavonden. Enkele voorbeelden:
- rond de globale klas- en schoolwerking (begin schooljaar)
- rond schoolrijpheid (september)
- rond studiekeuze (rond Pasen)
- rond meerdaagse extra- murosactiviteiten

Ouders van nieuwe instappers (2,5-jarige kleuters) worden samen met hun zoon of dochter uitgenodigd op open-klas-momenten (zie website van de school www.springplank.be ). 

Ouders worden steeds schriftelijk op de  hoogte gebracht van deze oudercontacten en zullen tijdig verwittigd worden.

3.1.1      Ouderraad (zie deel 3, punt 18.2  blz 46) 


3.1.2      Schoolraad (zie deel 3, punt 18.1 blz 46)


3.2        Met de leerlingen

Leerlingenraad : In elke klas van het 4de tot en met het 6de lj. worden in het begin van het schooljaar, na verkiezingen, 3 leerlingen aangeduid die mogen zetelen in de leerlingenraad van onze school. Kinderen die reeds verkozen werden in het vierde leerjaar, blijven in principe verkozen tot in het zesde leerjaar, tenzij ze zelf aangeven om er uit te stappen.Zij kunnen wensen, noden en eventuele klachten van de ganse leerlingengroep naar voor brengen bij leerkrachten en directie. De agenda wordt door de leden van de  leerlingenraad zelf bepaald.

De raad wordt voorgezeten door een afgevaardigde leerkracht. Verslagen worden steeds doorgespeeld naar de ganse leerlingengroep en leerkrachtenteam.

3.3         Met externen


3.3.1      CLB (Centrum voor leerlingbegeleiding)

Onze school werkt samen met CLB-Kempen, vestiging Herentals.
Hellekensstraat 2, 2200 Herentals
tel. 014/24 70 70 
Email: herentals@vclb-kempen.be
website: www.clb-kempen.be

Vaste medewerkers voor onze school zijn:
- Tessa Neri (coördinator)
- Wendy Janssen (maatsch. assistente)
- Sofie Weyns (maatsch. assistente)
- Lobke Van Rooy (verpleegkundige)
- Anouk Moens (schoolarts)

Voor je rechten en plichten bij het CLB bekijk de infobrochure onderwijsregelgeving punt 2.
Je bent verplicht om mee te werken aan medische onderzoeken en bij problematische afwezigheden van het kind (Zie ook engagementsverklaring tussen school en ouders). Het CLB kan bepaalde problemen of onregelmatigheden in het beleid van de school signaleren en de school op de hoogte brengen van bepaalde behoeften van leerlingen. Daarnaast biedt het CLB versterking aan de school bij problemen van individuele leerlingen of een groep leerlingen. Ook daar kan je je niet tegen verzetten. Je kan rechtstreeks beroep doen op het CLB. Het CLB werkt gratis en discreet. Via www.clbchat.be kan jij of je kind anoniem een vraag stellen of je verhaal vertellen aan een CLB-medewerker. Je vindt alle informatie en de openingsuren van de chat op hun website.


3.3.2      Ondersteuningsnetwerk

Onze school is aangesloten bij het ‘ondersteuningsnetwerk Kempen’ www.ondersteuningsnetwerkkempen.be
Doel van het ondersteuningsnetwerk:
Het ondersteuningsnetwerk heeft als doel leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften te laten deelnemen aan het gewoon onderwijs.
Om dit doel te bereiken zal vanuit het ondersteuningsnetwerk  ondersteuning geboden worden om tegemoet te komen aan de noden van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, hun leerkrachten en het schoolteam.
Ondersteuning is leerkrachtgericht, leerlinggericht en/of teamgericht en beoogt een positief effect op de klasvloer. Ondersteuning is flexibel, vraaggestuurd en op maat.

Wanneer ondersteuning aanvragen?
Een ondersteuningsvraag kan gesteld worden, wanneer:

  • de maatregelen die een school heeft genomen in de brede basiszorg en de verhoogde zorg niet volstaan om tegemoet te komen aan de specifieke noden van een leerling

  • er een duidelijke hulpvraag is van de leerkracht of het leerkrachtenteam naast de hulpvraag van de leerling

  • de ouders op de hoogte zijn gebracht door de school dat er een ondersteuningsvraag ingediend zal worden

  • het CLB mee betrokken is en er een gemotiveerd verslag werd opgemaakt dat ondersteuning mogelijk maakt

  • er aan de wettelijke voorwaarden voor ondersteuning werd voldaan

Hoe een ondersteuningsvraag indienen?
Scholen stellen, na overleg met ouders, leerkrachten en CLB, via de website een ondersteuningsvraag aan het zorgloket van het ondersteuningsteam.
Aanspreekpunt voor ouders:
Mieke Quirijnen – algemeen coördinator Ondersteuningsnetwerk Kempen
mieke.quirijnen@ondersteuningsnetwerkkempen.be
0472 12 36 64

Voor algemene vragen over ondersteuning en specifieke vragen over ondersteuning van je kind kan je terecht bij volgend aanspreekpunt voor ouders :

3.4         Nuttige adressen

                Klachtencommissie  Katholiek Onderwijs Vlaanderen
                               Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen
                               Guimardstraat 1
                               1040 Brussel
                               02/507 08 72
                               klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen

                Commissie inzake Leerlingenrechten
                               Vlaamse overheid
                               Agentschap voor onderwijsdiensten – AgODi
                               secretariaat commissie inzake Leerlingenrechten
                               t.a.v. Ingrid Hugelier (Basisonderwijs)
                               H. Consciencegebouw
                               Koning Albert-II laan 15,
                               1210 Brussel
                               02/553 93 83
                                commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be

                Commissie Zorgvuldig Bestuur
                               Vlaams Overheid
                               Afdeling Advies en Ondersteuning onderwijsPersoneel (AOP)

                    Commissie zorgvuldig bestuur
                               Koning Albert II-laan 15
                               1210 Brussel
                               02/553 65 98
                               zorgvuldigbestuur@vlaanderen.be