DEEL I: Informatie

Schoolbrochure 2018 - 2019 (editie mei 2018)

Schooljaar 2017 - 2018

Dit deel is meer van informatieve aard. Het maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement. Wanneer dat nodig is, kunnen we de informatie in dit deel in de loop van het schooljaar wijzigen, eventueel na overleg in de schoolraad.

1. Contact met de school

We trachten zo veel mogelijk bereikbaar te zijn. Hieronder vind je onze contactgegevens. Aarzel niet om ons te contacteren.

1.1 Onze school Gesubsidieerde Vrije Basisschool ‘De Springplank’
Jaak Lemmenslaan 12, 2260 Zoerle-Parwijs (Westerlo)
Tel: 014/54 82 90 Fax: 014/54 67 76
E-mail: info@springplank.be
website: www.springplank.be
 Springplank … volgens Larousse een veerkrachtige plank om
af te zetten met een sprong. M.a.w.: het middel dat men kiest om vandaar of daarmee een bepaald doel te bereiken. Gereflecteerd op onze schoolsituatie willen we het kind leiden van peuter tot volwassene, al springend van kleuterschool over lagere school naar middelbaar en hoger onderwijs, om te eindigen in een wereld waar iedereen zijn weg wil en moet vinden.
1.2 Directeur

Louis D’Joos
0474/42 48 93
directie@springplank.be

1.3 SecretariaatFin Van Dyck
Dominique Verlinden
014/54 82 90
info@springplank.be
1.4 ZorgcoördinatorKatrien Willems                          
1.5 Leerkrachtenteam

Leerkrachten kleuterschool:
Nick Huysmans K1A               
Marina Beckers K1B               
Thomas Van de Velde K1C       

Hilde Mens K3A                    
Els Wouters K3B                   
Machteld Braes K3B                 
Ingrid Driezen K3C                


Leerkrachten lagere school:
Sandra Van Elst 1A                     
Ilse Laenen 1B                    
Ilse Janssens 2A                  
Chantal De Cock 2A              

Evelyne Woestyn 2B                    
Chantal Van der borght 3A       
Rina Korthoudt 3AB                     
Kurt Geeraerts 4A                      
Sanne Verhesen 4A
       
Annick Somers 5A                        
Lieve Heselmans 6A               
Joke mariën 6A

Kathleen Mariën 6B                    

Leerkracht bewegingsopvoeding:
Jochen Thys                                      

ICT-coördinator:
Tom Thys 

Kinderverzorgster:
Greet Mollen 

1.6 ScholengemeenschapOnze school maakt deel uit van de scholengemeenschap
* K L A S *. Die staat voor Kwaliteit, aandacht voor Leerlingen en leerkracht, Actie en Samenwerking.
Behoren tot de scholengemeenschap: de vrije basisschool van Herselt (Ter Veste), Westerlo (’t Rietje), Oosterwijk en Zoerle-Parwijs (De Springplank)
Correspondentieadres: Vrije Basisschool ‘de Springplank’,
Jaak Lemmenslaan 12, 2260 Zoerle-Parwijs (Westerlo)
1.7 KlassenraadTeam van personeelsleden dat onder leiding van de directeur of zijn afgevaardigde samen de verantwoordelijkheid draagt voor de begeleiding van en het onderwijs aan een bepaalde leerlingengroep of individuele leerling.
1.8 SchoolbestuurHet schoolbestuur is de eindverantwoordelijke van het schoolgebeuren.
Voorzitter: Jeroom Nobels
Correspondentieadres: VZW Vrij Onderwijs Westerlo en
Omgeving
Afdeling Basisonderwijs
Verlorenkost 1, 2260 Westerlo
1.9 Plaatselijk comité Het plaatselijk comité ziet mee toe op de uitvoering van het opvoedingsproject van de school en heeft dus vooral aandacht voor pedagogische begeleiding van leerlingen, vlotte communicatie (tussen directie, personeel en ouders) en uitvoering van de opdrachten gegeven door de raad van beheer. Tevens geeft het plaatselijk comité advies aan de raad van beheer i.v.m. herstructureringen, bouwdossiers, …
Leden: Louis Willems, Frans Lambaerts, Roger Smolders, Gunter Kenis

2. Organisatie van de school

2.1 Schooluren

Maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

8.45 uur tot 11.55 uur
8.45 uur tot 11.55 uur
8.45 uur tot 11.55 uur
8.45 uur tot 11.55 uur
8.30 uur tot 12.05 uur

13.10 uur tot 15.30 uur
13.10 uur tot 15.30 uur
-
13.10 uur tot 15.30 uur
13.10 uur tot 15.30 uur

 

Ouders die de kinderen naar school brengen, vragen wij om afscheid te nemen vóór de grijze binnenpoorten van de school. Wij vragen ook de ouders zich niet in het schoolgebouw te begeven tijdens de lesuren of wanneer de leerkrachten afwezig zijn. Als er iets te bespreken valt, kan dit rustig met de leer­kracht na afspraak. Ook bij de directie kan je terecht met vragen, problemen of voorstellen.
De bewaking is voorzien 15 minuten voor de aanvang van de lessen (zowel ’s morgens als ’s middags) en tijdens de middag voor de kinderen die blijven eten in de refter.
Voor het gebruik van de refter wordt remgeld aangerekend. Leerlingen brengen zelf drank mee naar de school of kopen drank in de school met de drankenkaart (zie deel 3, punt 15.6).

2.2 voor- en naschoolse opvang

De opvang wordt georganiseerd door de gemeen­te en is gelokaliseerd in de Smissenhoekstraat nr. 3, tel. 014/54 23 83. Er is op­vang voor­zien van 7.00 uur 's morgens tot 18.00 uur 's avonds. Indien leerlingen of kleu­ters niet afgehaald worden binnen de 10 minuten na schooltijd, brengen wij hen naar de opvang.
Op woensdagnamiddag en schoolvrije dagen is de opvang gecentraliseerd in Tongerlo. Tijdens de schoolvakanties worden de kleuters opgevangen in Voortkapel en de lagere schoolkinderen in Westerlo-centrum.
De kinderclub is gesloten de 3de vrijdag van september, de kerstvakantie, de week van 21 juli en de week van 15 augustus.
Elk jaar in januari worden de ouders geïnformeerd over de openingstijden.

Gelieve steeds op voorhand contact op te nemen met één van onderstaande nummers indien u gebruik zou willen maken van deze dienst.

Mieke (coördinatie) 014/53 94 21
Greet (coördinatie) 014/53 94 22
Marijke (administratie) 014/53 94 23
Kelly (administratie) 014/53 94 24
kinderopvang@westerlo.be

2.3 VakantiesHerfstvakantie: 30 oktober 2017 t.e.m. 5 november 2017
Kerstvakantie: 25 december 2017 t.e.m. 7 januari 2018
Krokusvakantie: 12 februari 2018 t.e.m. 18 februari 2018 
Paasvakantie: 2 april 2018 t.e.m. 15 april 2018
Zomervakantie: 1 juli 2018 t.e.m. 31 augustus 2018
2.4 Vrije dagen

- maandag 2 oktober 2017 (lokale vrije dag)
- maandag 30 april 2018 (lokale vrije dag)
- dinsdag 1 mei 2018 (feest van de arbeid)
- donderdag 10 en vrijdag 11 mei 2018 (O.L.H. Hemelvaart + brugdag)
maandag 21 mei 2018 (pinkstermaandag)

2.5 Pedagogische studiedagen - lagere en kleuterschool op maandag 20 november 2017
- lagere en kleuterschool op woensdag 28 februari 2018
2.6 Jaarplanning Deze is terug te vinden op onze website onder ‘kalender’.
Deze zal regelmatig geüpdated worden naar de recentste activiteiten. Ook in de nieuwsbrieven zullen de activiteiten aangehaald worden.
2.7 LeerlingenvervoerDe school organiseert geen leerlingenvervoer van en naar de school.

 

2.8 Huiswerk, agenda, evaluatie en rapportering

Afspraken over lessen, de agenda, rapporten en de opvolging hiervan door de ouders, gebeuren tijdens de oudercontacten die doorgaan per leerjaar binnen de eerste twee weken van elk nieuw schooljaar. Geregeld worden taken en lessen gegeven ter voorbereiding of ter verwerking van de leerstof. Concrete afspraken hierrond gebeuren eveneens in het contactmoment begin schooljaar.
In de klasagenda worden de te leren lessen en/of te maken taken neerge­schreven. In het kader van ‘leren leren’ worden soms taken meegegeven voor een langere periode. Dit kan als bijlage bij de klasagenda worden meegegeven. De ouders dienen de agenda regelmatig te handtekenen en kunnen er een boodschap voor de school/leerkracht in meedelen.

Permanente evaluatie of evaluatie van het dagelijks werk. Ze omvat de beoordeling van de klasoefeningen, het persoonlijk werk, de resultaten van overhoringen, de leerhouding zoals inzet in de klas, medewerking aan opdrachten, groepswerk e.d. Deze evaluatie verstrekt de leerkracht informatie over bepaalde aspecten van de studievordering en ontwikkeling. Zowel het aantal als de spreiding van mondelinge en schriftelijke opdrachten wordt door de leerkracht bepaald.

Eindevaluatie of controle-evaluatie. De bedoeling hiervan is na te gaan of de leerlingen grote gedeelten van de leerstof kunnen verwerken of onthouden. De toetsen worden ter inzage met de leerlingen meegegeven en dienen de volgende schooldag terugbezorgd te worden aan de leerkracht. De eindtoetsen blijven op school en kan men tijdens de oudercontacten inkijken of na afspraak op een andere dag.

Rapporten. Viermaal per schooljaar zal een rapport gegeven worden. De ouders ondertekenen dit rapport. Indien ze meer inlichtingen wensen, kunnen ze steeds een afspraak maken met de betrokken leerkracht. Het rapport wordt pas 1 dag voor de herfstvakantie, kerstvakantie, paasvakantie en grote vakantie meegegeven (extra rapport 1ste leerjaar eind september), ook wanneer ouders reeds vroeger op reis vertrekken.

Observaties kleuters. De kleuters worden door de leerkracht geobserveerd. Deze observaties worden genoteerd in het kleutervolgsysteem.

2.9 NetiquetteIct is niet meer weg te denken in onze maatschappij. Als school hebben wij een netiquette opgesteld voor onze leerlingen waaraan ze zich binnen (en hopelijk ook buiten) de school moeten houden. Op het internet is immers heel veel te doen. Kinderen surfen, mailen, chatten, gsm’en, downloaden en netwerken dat het een lieve lust is. Internet biedt enorm veel mogelijkheden en is een echte verrijking in het leven van kinderen en jongeren. Toch zijn er ook een aantal risico’s aan verbonden. Het is uw taak als ouder om uw kinderen te leren hoe deze risico’s te vermijden. Het internet is een openbare plaats. We laten onze kinderen ook niet alleen door een grote stad dwalen. Waarom laten we ze dan alleen op ‘het internet’ ? Op onze website geven we u de belangrijkste tips op een rijtje.
2.10 TijdschriftenTijdschriften zoals Dopido, Dokadi, Doremi, Zonnekind, Zonnestraal… ­zijn vrijblijvend langs de school te bestellen.

 

3. Samenwerking

3.1 Met de ouders

De leerplichtwet bepaalt dat een kind leerplichtig is vanaf 1 september van het kalenderjaar waarin het 6 wordt. Daarnaast zijn ook kleuters die op 5 jaar reeds naar het lager onderwijs overstappen leerplichtig. De andere kleuters zijn niet leerplichtig. Een jaartje langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd naar de lagere school komen en een achtste jaar in de lagere school verblijven, kan enkel in sa­menspraak en na advies van klassenraad, de directie en CLB.

Voor het voldoen aan deze leerplicht in de school is een inschrijving echter niet voldoende. Daar elk leerplichtig kind on­derworpen kan worden aan de controle op het regelmatig schoolbezoek, dient het élke schooldag van het schooljaar daadwerkelijk op de school aanwezig te zijn . Enkel gewettigde afwezigheden worden toegestaan (zie deel 3, punt 5).

De leerlingen zijn verplicht om alle vakken en vakonderdelen te volgen. Enkel om gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur, eventueel aanpassingen gebeuren.

Jullie zijn onze partners in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking is hierbij cruciaal. Je kan steeds bij ons terecht met je vragen of voor een gesprek. Je kan een afspraak maken met de directeur of met de klasleerkracht. We organiseren ook oudercontacten. (Zie ook deel 3, punt 1) Ook bij de leden van onze schoolraad en ouderraad kan je steeds terecht.

Afspraken school:

 • Elk schooljaar voorzien wij individuele oudercontacten. Deze avonden bieden de gelegenheid persoonlijk te spreken met de mensen die in onze school betrokken zijn bij de opvoeding en onderwijs van uw kind of ze worden ingericht om ouders op één of ander domein bijkomende informatie te geven.
 • Naast de individuele oudercontacten zijn er ook algemene informatieavonden. Enkele voorbeelden:
  - rond de globale klas- en schoolwerking (begin schooljaar)
  - rond schoolrijpheid (september)
  - rond studiekeuze (rond Pasen)
  - rond meerdaagse extra murosactiviteiten
 • Ouders van nieuwe instappers (2,5-jarige kleuters) worden samen met hun zoon of dochter uitgenodigd op open-klas-momenten.

Ouders worden steeds schriftelijk op de hoogte gebracht van deze oudercontacten en zullen tijdig verwittigd worden.

3.1.1 OuderraadDe ouderraad werd opgericht met als doel, enerzijds het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en school en anderzijds meewerken aan het verwezenlijken van een opvoedingsgemeenschap, met het onderwijs- en opvoedingswelzijn van alle kinderen voor ogen.
De ouderraad heeft een informatierecht en adviesbevoegdheid ten aanzien van het schoolbestuur.
De ouderraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.
Geïnteresseerden die wensen toe te treden tot de ouderraad, gelieve zich in verbinding te stellen met de leden van de ouderraad.
Voorzitter: Tinne Lavrysen 0494/35 17 34
Secretaris: Sofie Van Loon 0472/88 18 69
Penningmeester: Tamara Claes
ouderraad@springplank.be 
3.1.2 Schoolraad

De schoolraad heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. Zij wordt samengesteld voor een periode van vier jaar. De leden participeren, elk vanuit hun eigen bekommernis, betrokkenheid en verantwoordelijkheid, om gezamenlijk een opvoedingsproject te verwezenlijken.
In onze school wordt de schoolraad samengesteld uit vertegenwoordigers aangeduid door de onderliggende ouderraad en verkozenen uit het leerkrachtenteam. De leden van de lokale gemeenschap worden vervolgens gekozen door de twee voornoemde geledingen.

Voorzitter: Rina Korthoudt 
Secretaris: Peter Van de Cruys 

Afvaardiging personeel:
Chantal Vanderborght 
Thomas Van de Velde 
Rina Korthoudt 

Afvaardiging ouders vanuit ouderraad:
Sofie Van loon 
Tinne Lavrysen 
Tamara Claes
Afvaardiging lokale gemeenschap:
Ivo Heselmans 
Els Laenen 
Peter Van de Cruys 

Permanent adviseur
Directie: Louis D’Joos 

3.2 Met de leerlingen 
3.2.1 LeerlingenraadIn elke klas van het 3de tot en met het 6de lj. worden in het begin van het schooljaar, na verkiezingen, 2 leerlingen aangeduid die mogen zetelen in de leerlingenraad van onze school. Zij kunnen wensen, noden en eventuele klachten van de ganse leerlingengroep naar voor brengen bij leerkrachten en directie. De agenda wordt door de leden van de leerlingenraad zelf bepaald.

De raad wordt voorgezeten door een afgevaardigde leerkracht. Verslagen worden steeds doorgespeeld naar de ganse leerlingengroep en het ganse leerkrachtenteam.

3.3 Met externen

3.3.1 CLB

 

Centrum voor Leerlingbegeleiding (CLB)

 

Onze school werkt samen met CLB-Kempen, vestiging Herentals.
Hellekensstraat 2, 2200 Herentals
tel. 014/24 70 70
Email: herentals@vclb-kempen.be
website: www.clb-kempen.be
Vaste medewerkers voor onze school zijn:
- Tessa Neri (coördinator)
- Goele Beddegenoots (psychologe)
- Wendy Janssen (maatsch. assistente)
- Lobke Van Rooy (verpleegkundige)
- Nikea Sannen (schoolarts)

Het CLB biedt gratis informatie, hulp en begeleiding voor leerlingen, ouders en scholen.
Je kunt bij je CLB terecht met heel wat vragen.

Je kunt naar het CLB...Je kind moet naar het CLB...
 • als je kind ergens mee zit of zich niet goed in zijn vel voelt;
 • als je kind moeite heeft met leren;
 • voor studie- en beroepskeuzehulp;
 • als er vragen zijn over je kind zijn/haar gezondheid, lichaam...;
 • als je kind vragen heeft rond seks, vriendschap en verliefdheid;
 • met vragen rond inentingen.
 • op medisch onderzoek;
 • als het te vaak afwezig is op school (leerplicht);
 • voor een overstap naar het buitengewoon onderwijs;
 • om vroeger of net later aan de lagere school te beginnen;
 • bij een niet zo voor de hand liggende instap in het 1ste leerjaar A of B van het secundair onderwijs

Voor een CLB-tussenkomst is er een uitdrukkelijke toestemming nodig van de ouders als je kind jonger is dan 12 jaar. De leerlingen ouder dan 12 jaar kunnen dit zelf beslissen.

Elke leerling moet verschillende keren op onderzoek bij de CLB-artsen en verpleegkundigen. Die medische onderzoeken zijn verplicht. Dit is in vaste klassen (1ste en 2de kleuterklas, 1ste 3de en 5de lj.) Tijdens het onderzoek mag je kind aan de verpleegster en de dokter altijd vragen stellen. Je kunt ook met de dokter een afspraak maken op een later tijdstip. De onderzoeken kunnen ook door een andere arts uitgevoerd worden maar daar zijn enkele voorwaarden aan verbonden. Die vraag je best aan je CLB. Het CLB biedt gratis inentingen aan. Daarbij volgen ze het ‘vaccinatieprogramma’ dat door de overheid is aanbevolen. 1ste lj Polio / Difterie / Tetanus / Kinkhoest en 5de lj. Mazelen / Bof / Rubella. Om ze te krijgen moeten de ouders toestemming geven.

Als je kind bij het CLB voor begeleiding komt, wordt een CLB -dossier opgemaakt. Daarin komt alles wat met jouw kind en de begeleiding te maken heeft. Het CLB houdt zich uiteraard aan enkele regels:

 • In het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding.
 • De gegevens worden met de nodige discretie en zorgvuldigheid behandeld.
 • Het CLB houdt zich aan het beroepsgeheim en het ’decreet rechtspositie minderjarigen’.

Als jouw kind jonger dan 12 jaar is, dan mag je als ouder of voogd het dossier inkijken. Dat geldt wel niet altijd en ook niet voor het volledige dossier. Voor gezondheidsgegevens bijvoorbeeld beslist de arts.
Je kunt een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Inkijken gebeurt wel altijd samen met een gesprek om uitleg te geven. Die kopie is erg vertrouwelijk en mag niet voor iets anders dienen dan jeugdhulp.
Je kunt vragen om sommige gegevens niet in het dossier op te nemen. Daarvoor moet je wel een ernstige reden hebben. Het mag bovendien niet gaan om gegevens die we verplicht verwerken, zoals de resultaten van de medische onderzoeken.

Al je kind naar een andere school gaat, dan gaat het dossier naar het CLB waar die school mee samenwerkt. Je kunt je daartegen verzetten maar sommige gegevens geeft het CLB verplicht door. Wat kan je niet weigeren: identificatiegegevens, gegevens over leerplicht, inentingen, medisch onderzoek en de opvolging hiervan.

Als je niet wil dat het hele dossier naar het nieuwe CLB gaat dan moet je binnen de 10 dagen na je inschrijving in de andere school dit schriftelijk laten weten aan je (oude) CLB. Dat moet zo snel omdat je dossier anders automatisch verhuist met je inschrijving.

Het CLB-centrum houdt het dossier van een kind minstens 10 jaar bij op de hoofdzetel van het CLB, te tellen vanaf het laatste medisch consult.

Je bent verplicht om mee te werken aan medische onderzoeken en bij problematische afwezigheden van het kind (Zie ook deel 3, punt 1). Je kan rechtstreeks beroep doen op het CLB. Het CLB werkt gratis en discreet.

3.4 Nuttige adressen

Klachtencommissie  Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Adres: Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen
Guimardstraat 1
1040 Brussel
02/507 06 01
klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen

 

Commissie inzake Leerlingenrechten
Adres: Commissie inzake Leerlingenrechten
t.a.v. Sara De Meerleer (Basisonderwijs)
H. Consciencegebouw 2A25
Koning Albert-II laan 15, lokaal 4M11
1210 Brussel
02/553 92 12

 

Commissie Zorgvuldig Bestuur
Adres: Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
AGODI
t.a.v Marleen Broucke
Adviseur
Kamer 1C 24
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel
02/553 65 65
zorgvuldigbestuur@vlaanderen.be

3.5 Communicatie thuis/school

Ouders van leerlingen van onze school worden geïnformeerd over het reilen en zeilen van de school via de nieuwsbrief. Deze verschijnt in regel om de 14 dagen en wordt op vrijdag per brief of op aanvraag elektronisch verspreid onder alle gezinsoudsten. Bijkomende informatie wordt eveneens telkens op vrijdag meegedeeld.

Alle schoolinfo (inclusief foto’s van allerhande schoolactiviteiten) is ook terug te vinden op onze website. Neem gerust een kijkje: www.springplank.be