DEEL II: Pedagogisch project

Pedagogisch project

 

1     Onze uitgangspunten

We willen een katholieke basisschool zijn die de evangelische waarden aanbiedt, voorleeft, beleeft en uitstraalt. Dit realiseren we door het organiseren van degelijk godsdienstonderricht en door als opvoeder van ons eigen christen-zijn te getuigen door o.a. verzorgde gebedsmomenten in de klas, liturgische kindervieringen, momenten van stilte en bezinning en door onze eigen sociale bewogenheid en wereldwijde solidariteit.

Als katholieke school trachten we het hele schoolgebeuren te doordringen van een geïntegreerd levensecht godsdienstonderricht. De inspirerende kracht van de godsdienstlessen moet gedurende de hele dag doorwerken. Christelijke waarden als: geweldloosheid, vergeving, bemoediging, medeleven, willen we in de aandacht brengen in het dagelijkse klasgebeuren. Kortom, we hechten veel belang aan vorming vanuit een gelovige grondhouding en christelijke levensvisie. Zo kunnen we als schoolgemeenschap onze verbondenheid met de Heer en de kerkgemeenschap tot uiting brengen.

Onze leerlingen nemen deel aan alle gebeds- en sacramentele vieringen die binnen schoolverband worden gehouden. Leerlingen van een andere overtuiging gaan wel mee ter plaatse maar moeten niet actief deelnemen aan de vieringen.

Van de ouders wordt minstens verwacht dat zij loyaal zijn t.o.v. het geheel van de geloofsopvoeding dat aan de kinderen wordt gebracht (geen anti-houding).


2     Vanuit welke visie wordt er gewerkt?

Als kind hebben we allen wel eens een stukje hout of papier in een beekje laten drijven.   We wisten wel dat het ene voor­werp zwaarder was dan het andere maar toch dreven ze niet helemaal voorspelbaar op dat water.  Er was ook de stroming, een onvoor­ziene hindernis.
Zo is het ook met kinderen. Elk kind is uniek met zijn eigen talenten, zijn vragen en zijn moeilijk­heden en mag daardoor aanspraak maken op de nodige zorg.
Doordat we ernaar streven élk kind centraal te stellen, worden wij uitgedaagd om het onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op individuele noden o.a. via
binnenklasdifferentiatie, het werken in niveaugroepen, …  
Voor kinderen die op een welbepaald vlak extra aandacht vragen zijn er zorgleerkrachten zowel in de kleuterschool als de lagere school indien het lestijdenpakket dit toelaat.

Wij beogen een totale, harmonische mensontwikkeling. 
Daarom willen we een dynamische school zijn. 
Menselijke relaties vinden wij essentieel en onze leerlingen moeten groeien door een grotere mondigheid, een sterke ver­trouwdheid met de actualiteit en een bewust bezig zijn met de toe­komst.

Wij beogen een totale, harmonische mensontwikkeling.

We benaderen een kind vanuit een pedagogische invalshoek zodat we meewerken aan de ontwikkeling van het hoofd, het hart en de handen van elk individu. In de kleuterafdeling en in de lagere school werken we aan een stevige basis, een fundament voor de verdere ontwikkeling. Taal, wiskunde, godsdienst, wereldoriëntatie, bewegingsopvoeding, opvoeden tot verkeersveiligheid, de domeinen van muzische vorming en leren leren komen volgens het ontwikkelingsplan (kleuter) en de leerplannen (lager) aan bod. Deze vormen het curriculum waaraan we als gesubsidieerde basisschool werken.
(Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuw leerplan “ZILL” (Zin in leven, zin in leren). Onze school werkt momenteel als proeftuinschool om het nieuwe leerplan mee vorm te geven. Na goedkeuring door de bevoegde instanties zal het ZILL leerplan het ontwikkelingsplan en de andere leerplannen vervangen).

De ontwikkelingsdoelen (kleuter) en de eindtermen (lager) bepalen dat een kind aan het einde van zijn "basisschool"-loopbaan een omschreven pakket doelen bereikt heeft.

Als school hebben we oog voor het totale kind en willen wij het laten opgroeien tot een sociaal voelend persoon. Waarden als respect, tact, eerbied, beleefdheid en verdraagzaamheid voor anderen en het andere zijn niet weg te denken.
Met kritische zin leren samenwerken, samen-leven, verantwoord denken en handelen in harmonie met onze multiculturele samenleving is noodzakelijk. Met een open geest, leergierig en nieuwsgierig vernieuwingen en nieuwe situaties verwerken, is een houding, een attitude die zich in deze samenleving opdringt. Een scheppende creativiteit aan de dag leggen om met verantwoordelijkheid te helpen meebouwen aan de samenleving van vandaag en morgen, zowel binnen als buiten de schoolmuren, is ons eigen.
We willen kinderen helpen in hun groei naar zelfstandigheid en weerbaarheid zodat ze bestand zijn tegen en openstaan voor een nieuwe/andere wereld.

Als leerkrachten willen we het waardevolle en unieke in elk kind ontdekken en aandacht hebben voor het broze en fragiele gevoelsleven van elk kind. In onze basisschool willen we elk kind de kans geven om zich als individu te ontwikkelen. We helpen elk kind bij het zoeken naar de mogelijkheden van zijn eigen kennen en kunnen; de grenzen en beperktheden maar ook de onvermoede talenten. Bij ons krijgt elk kind een plaats op de eerste rij. We willen het doen groeien in een behaaglijke nestwarmte, een vertrouwen geven van falen - mag.

Daarom willen we een dynamische school zijn.

Als schoolteam willen we openstaan voor onderwijsvernieuwing en ons bijscholen in de mate van het mogelijke. Regelmatig zullen we terugblikken op onze schoolwerking, conclusies trekken en bijsturen, waar nodig blijkt. Goede relaties tussen de collega’s onderling beschouwen we als een noodzakelijke voorwaarde tot vruchtbaar opvoedingswerk.

Menselijke relaties vinden wij essentieel en onze leerlingen moeten groeien door een grotere mondigheid,

Onze school wil méér zijn dan de som van zoveel individuutjes Het is een school met een (open) hart waarvoor we allen samen verantwoordelijk zijn.

Een sterke ver­trouwdheid met de actualiteit en een bewust bezig zijn met de toe­komst.

Dit spreekt voor zich en vinden we gedurende de ganse schooldag terug in de meeste lessen.