DEEL III: Het reglement

1. ENGAGEMENTSVERKLARING

Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken, maar in ruil verwachten we wel de volle steun van jullie. Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten. Deze afspraken gelden voor de hele periode dat je kind bij ons is ingeschreven.
Op afgesproken momenten evalueren we samen de engagementen en het effect ervan.

1.1 Een intense samenwerking tussen onze school en ouders: afspraken oudercontact.
 

Jullie ouders en onze school zijn partners in de opvoeding van je kind. Het is goed dat je zicht hebt op de werking van onze school. Daarvoor plannen webij het begin van elk schooljaar een ouderavond in de klas van je kind. Je kan er kennis maken met de leerkracht(en) van uw kind en met de manier van werken.

We willen je op geregelde tijden informeren over de evolutie van je kind. Dat doen we schriftelijk via het rapport (kerstperiode, paasperiode en einde schooljaar + 1ste leerjaar eind september)

We organiseren ook regelmatig individuele oudercontacten. Bij het begin van elk schooljaar laten we je weten op welke data die doorgaan. Wie niet op het oudercontact aanwezig kan zijn, kan een gesprek aanvragen op een ander moment.
Wij engageren ons om steeds te zoeken naar een alternatief overlegmoment indien je niet op de geplande oudercontacten kan aanwezig zijn.

Als je je zorgen maakt over je kind of vragen hebt over de aanpak dan kan je op elk moment zelf een gesprek aanvragen met de leerkracht van je kind. Dat doe je via de directie of de zorgcoördinator.

Wij verwachten dat je met ons contact opneemt bij vragen of zorgen t.a.v. je kind.

Wij verwachten dat je zich als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken rond de opvoeding van je kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot  verplicht oudercontact.

Wij engageren ons om met je in gesprek te gaan over je zorgen en vragen t.a.v. de evolutie van je kind.

1.2 Aanwezig zijn op school en op tijd komen.

De leerlingen zijn gehouden in de klas aanwezig te zijn tijdens IEDERE les. Ze volgen de lessen gegeven door de titularis of zijn vervanger.

Ouders worden verwittigd bij elke niet-gewettigde afwezigheid.

Wij stellen het op prijs dat kinderen alle dagen en tijdig op school zijn. Enkel een geldige reden (zie deel 3, punt 5) is aanvaardbaar. De aanwezigheid van uw kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage en voor de toelating tot het eerste leerjaar. Alle afwezigheden van uw kind worden doorgegeven aan het departement onderwijs en aan het CLB.

Te laat komen kan niet! Wij verwachten dat je kind dagelijks en op tijd op school is. Kinderen die te laat toekomen melden zich aan bij het secretariaat. Wij verwachten dat je ons voor aanvang van de school verwittigt bij afwezigheid van uw kind.

Het CLB waarmee wij samenwerken, staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden. Je kan je niet onttrekken aan deze begeleiding.

Je kan steeds bij ons terecht in geval van problemen. We zullen samen naar de meest geschikte aanpak zoeken.

1.3 Individuele leerlingenbegeleiding.

Onze school voert een zorgbeleid. Dit houdt onder meer in dat we gericht de evolutie van je kind volgen. Dit doen we door het werken met een leerlingvolgsysteem (LVS). Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen hebben constant nood aan individuele zorg.

We zullen in overleg met u als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van je kind georganiseerd zal worden. Daarbij zullen we aangeven wat je van de school kan verwachten en wat wij van u als ouder verwachten.

Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kun je dit melden aan de directie. We gaan dan samen met jou na welke aanpassingen nodig zijn. De school kan ook zelf aanpassingen voorstellen op basis van de vaststellingen in de loop van het schooljaar. Welke maatregelen aan de orde zijn, zal afhangen van wat je kind nodig heeft en wat wij als school kunnen organiseren.

Wij verwachten dat je ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken opvolgt en naleeft.

1.4 Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal.

Onze school is een Nederlandstalige school. Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands. Dit kan ertoe leiden dat hun kind het wat moeilijker heeft bij het leren. Wij als school engageren er ons toe alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden bij hun taalontwikkeling.

Wij verwachten van de ouders dat ze positief staan ten aanzien van extra initiatieven en maatregelen (taaltraject en/of taalbad) die de school neemt om de taalachterstand van hun kind weg te werken en dat ze er alles aan doen om hun kind, ook in de vrije tijd, te stimuleren bij het leren van Nederlands. Dit kan ondermeer door:

 • Zelf lessen Nederlands te volgen
 • Je kind naschools extra lessen Nederlands te laten volgen.
 • Te zorgen voor een Nederlandstalige begeleiding van je kind bij het maken van zijn huistaak, bij het leren van zijn lessen, …
 • Bij elk contact met de school zelf Nederlands te praten of er voor te zorgen dat er  een tolk is.
 • Je kind te laten aansluiten bij vb. een Nederlandstalige jeugdbeweging, sportclub, cultuurgroep, academie (muziek, woord, plastische kunsten, …).
 • Je kind dagelijks naar Nederlandstalige tv-programma’s of radioprogramma’s te laten kijken of luisteren en er samen met hem/haar over te praten.
 • Je kind met Nederlandstalige computerspelletjes te laten spelen.
 • Geregeld Nederlandstalige (jeugd)boeken uit te lenen in de bibliotheek en er uit voor te lezen of ze je kind zelf te laten lezen.
 • Binnen de school en bij elke schoolactiviteit enkel Nederlands te praten met je kind, met andere kinderen, met het schoolpersoneel en met andere ouders.
 • Je kind, in zijn vrije tijd, geregeld te laten spelen met zijn Nederlandstalige vriendjes.
 • Je kind in te schrijven voor Nederlandstalige vakantieactiviteiten en taalkampen.

2. INSCHRIJVEN VAN LEERLINGEN

Je kind is pas ingeschreven in onze school als de ouder(s) schriftelijk instem(t)(men) met het pedagogisch project en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft het kind bij ons ingeschreven. De inschrijving stopt enkel wanneer de ouders beslissen om het kind van school te veranderen, zij niet akkoord gaan met een nieuwe versie van het schoolreglement, bij een definitieve uitsluiting als gevolg van een tuchtmaatregel of wanneer het kind een verslag ontvangt dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs (tenzij de school een individueel aangepast programma haalbaar ziet, zie ook punt 2.2).

Bij de inschrijving dient een officieel document (bij voorkeur de ISI+ kaart) te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt.

Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we terug jullie schriftelijk akkoord vragen. Indien jullie niet akkoord gaan met de wijziging, dan wordt de inschrijving van jullie kind beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar.

Bij de inschrijving van jullie kind, zullen we jullie bevragen over de organisatie van het ouderlijk gezag, de gezinssamenstelling, de verblijfsregeling,… We gaan ervan uit dat beide ouders instemmen met de inschrijving. Indien we op de hoogte zijn van het 'niet akkoord' van één van beide ouders, kunnen we het kind niet inschrijven. We kunnen jullie kind pas inschrijven als beide ouders akkoord gaan.

Bij de inschrijving vragen we je naar allerlei informatie voor onze administratieve schoolfiche van je kind.

1.  Kleuters die nog geen 2 jaar en 6 maanden oud zijn, kunnen ingeschreven worden maar kunnen pas naar school komen indien zij voldoen aan de toelatingsvoorwaarden (o.a. 2 jaar en 6 maanden oud zijn). Voor kleuters dient schriftelijk bevestigd te worden dat het kind niet in een andere school is ingeschreven.

Kleuters kunnen instappen op de volgende instapdata:

de 1ste schooldag van september
de 1ste schooldag na de herfstvakantie
de 1ste schooldag na de kerstvakantie
de 1ste schooldag van februari
de 1ste schooldag na de krokusvakantie
de 1ste schooldag na de paasvakantie
de 1ste schooldag na hemelvaartsdag.

Ouders van nieuwe instappers worden steeds uitgenodigd voor een contactmoment in de eerste kleuterklas. We gaan ervan uit dat kleuters die instappen zindelijk zijn. Indien we merken dat een instapper nog niet zindelijk is, zal de zorgcoördinator of de kinderverzorgster van de school contact opnemen met ouders en samen met hen een stappenplan rond zindelijkheid uitwerken.

Een kleuter die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, wordt volgens de inschrijvingsprocedure ingeschreven en in de school toegelaten zonder rekening te houden met de instapdagen.

2.  Bij de leerlingen van de lagere school zijn ouders verplicht om bij inschrijving mee te delen of het kind een attest buitengewoon onderwijs heeft en of er een vermoeden is van specifieke schoolondersteuning op vlak van onderwijs, therapie en/of verzorging (zie deel 3, punt 2.1).

Alle leerlingen kunnen inschrijven vanaf de eerste schooldag van maart van het voorafgaande schooljaar (tot onze capaciteit bereikt is).

2.1. Weigeren/ontbinden van de inschrijving

Het schoolbestuur zal de inschrijving van een leerling weigeren:

A) indien de betrokken leerling definitief werd uitgesloten in de school.

B) indien de draagkracht van de school onvoldoende is om er een kind met specifieke noden ondersteuning te geven op het vlak van onderwijs, therapie, verzorging (zie verder).

Onze school moet haar capaciteit vastleggen. De capaciteitsbepaling en het aantal beschikbare zitjes vind je terug in de schoolbrochure, op de website,…. Eens onze capaciteit bereikt is, wordt elke bijkomende leerling geweigerd. Elke geweigerde leerling krijgt een mededeling van niet gerealiseerde inschrijving en wordt als geweigerde leerling in het inschrijvingsregister ingeschreven. De volgorde van geweigerde leerlingen in het inschrijvingsregister valt weg op de vijfde schooldag van oktober van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft. Voor de instappertjes blijft de volgorde van het inschrijvingsregister behouden tot 30 juni van het schooljaar waarop de inschrijving betrekking heeft.

Wanneer je kind beschikt over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, schrijft de school in onder ontbindende voorwaarde. Als na de inschrijving pas blijkt dat er zo’n verslag is, wordt ze automatisch omgezet in een inschrijving onder ontbindende voorwaarde. Vervolgens organiseert de school overleg met de ouders, de klassenraad en het CLB, over de aanpassingen die nodig zijn om de leerling mee te nemen in het gemeenschappelijk curriculum of om de leerling studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum. Een beslissing volgt binnen een redelijke termijn en uiterlijk na 60 kalenderdagen.

Indien na het overleg de school de disproportionaliteit van de aanpassingen bevestigt, wordt de inschrijving ontbonden op het moment dat deze leerling in een andere school is ingeschreven en uiterlijk 1 maand, vakantieperioden niet inbegrepen, na de kennisgeving van de bevestiging van de disproportionaliteit.

Wanneer tijdens zijn of haar schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor je kind wijzigt, kan het zijn dat de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat ofwel een verslag nodig is dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs, ofwel een bestaand verslag gewijzigd moet worden. In dat geval organiseert de school een overleg met de klassenraad, de ouders en het CLB. Op basis van dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd of gewijzigd, beslist de school om de leerling op vraag van de ouders studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum of om de inschrijving van de leerling voor het daaropvolgende schooljaar te ontbinden.

Een klachtenprocedure bij de Commissie inzake Leerlingenrechten is mogelijk.

Doorlopen van inschrijving

Is je kind ingeschreven in onze kleuterschool dan hoeft het zich niet opnieuw in te schrijven bij de overgang naar het eerste leerjaar.
 

2.2. Toelatingsvoorwaarden lagere school

Om toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs moet een leerling zes jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar. Als hij nog niet de leeftijd van zeven jaar heeft bereikt of zal bereiken voor 1 januari van het lopende schooljaar, moet hij bovendien aan een van de volgende voorwaarden voldoen:

1° het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode gedurende ten minste 250 halve dagen aanwezig zijn geweest;

toegelaten zijn door de klassenraad na advies van het CLB. De beslissing omtrent de toelating wordt aan de ouders meegedeeld uiterlijk de tiende schooldag van september bij inschrijving vóór 1 september van het lopende schooljaar, of, bij inschrijving vanaf 1 september, uiterlijk tien schooldagen na deze inschrijving.
    In afwachting van deze mededeling is de leerling ingeschreven onder opschortende voorwaarde.
    Bij overschrijding van de genoemde termijn is de leerling ingeschreven.
    De schriftelijke mededeling aan de ouders van een negatieve beslissing bevat tevens de motivatie.

In het gewoon onderwijs kan een leerling die 6 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar nog één schooljaar in het kleuteronderwijs ingeschreven worden. In dit geval is de leerling onderworpen aan de controle op de leerplicht. Na kennisneming van en toelichting bij het advies van de klassenraad en van het CLB nemen de ouders daaromtrent een beslissing. Voor leerplichtige leerlingen in het basisonderwijs is de leerplicht voltijds.

Een leerling die vijf jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan, per uitzondering in het gewoon lager onderwijs ingeschreven worden na advies van het CLB en na toelating door de klassenraad.
De leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar en die in het lager onderwijs wordt ingeschreven, is onderworpen aan de leerplicht.

2.3. Screening niveau onderwijstaal

Onze school moet voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt een taalscreening uitvoeren. Indien onze school op basis van de resultaten van de screening het nodig acht, wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de specifieke noden van het kind. Deze taalscreening gebeurt niet voor anderstalige nieuwkomers, zij krijgen sowieso een aangepast taaltraject.

3. OUDERLIJK GEZAG

3.1. Zorg en aandacht voor het kind

Voor kinderen die een echtscheiding doormaken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en extra aandacht bieden.

3.2. Neutrale houding tegenover de ouders

De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen. Zolang er geen vonnis van de rechter is, houdt de school zich aan de afspraken gemaakt bij de inschrijving. Is er wel een vonnis, dan volgt de school de afspraken zoals opgelegd door de rechter.

3.3. Afspraken in verband met informatiedoorstroom naar de ouders

Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken over de wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden genomen.

- Afspraken i.v.m. de agenda, brieven,…: in samenspraak met de directie

- Afspraken in verband met oudercontact: in samenspraak met de klasleerkracht en/of directie

3.4. Co-schoolschap

Dit is het kind tijdens het schooljaar op twee plaatsen school laten lopen, afhankelijk van bij welke ouder het verblijft. Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het leren te garanderen, weigert de school mee te werken aan het co-schoolschap.

4. ORGANISATIE VAN DE LEERLINGENGROEPEN

Het decreet basisonderwijs geeft beslissingsrecht aan de ouders waar het gaat over de overgang van het kleuter- naar het lager onderwijs, van het lager naar het secundair onderwijs en van het gewoon naar het buitengewoon onderwijs.

De school (klassenraad) beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB dat onze school begeleidt, of je kind kan overgaan naar een volgende leerlingengroep. Wil de school dat je kind een jaar overdoet, dan is dit omdat ze ervan overtuigd is dat dit voor je kind de beste oplossing is. De genomen beslissing wordt ten aanzien van de ouders schriftelijk gemotiveerd en mondeling toegelicht. De school geeft ook aan welke bijzondere aandachtspunten er in het daaropvolgende schooljaar voor je kind zijn. De school neemt deze beslissing dus in het belang van je kind.

Ook wanneer een leerling in de loop van zijn schoolloopbaan van school verandert, beslist de klassenraad in welke leerlingengroep hij/zij terechtkomt.

Afhankelijk van het aantal kinderen kunnen gemengde leeftijds-/klasgroepen voorkomen.

Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom. Bijvoorbeeld in de kleuterschool na een instapdatum.


5. AFWEZIGHEDEN

5.1. Wegens ziekte

De ouders verwittigen de school zo vlug mogelijk. En bezorgen het ziektebriefje aan de klastitularis.

Kleuteronderwijs
Het is belangrijk dat kleuters regelmatig naar school komen. Kleuters die activiteiten missen lopen meer risico om te mislukken en raken minder geïnteresseerd in de klasgroep. Gelet op het feit dat er geen leerplicht is, moeten afwezigheden in de kleuterschool niet gewettigd worden door medische attesten. Uitzondering: kleuters die wegens verlengd kleuterschoolbezoek op 6-jarige leeftijd nog in het kleuteronderwijs zitten, zijn onderworpen aan de controle van de leerplicht. Uit veiligheids­overwegingen is het stellig aan te bevelen dat ouders de kleuteronderwijzer en/of directeur informeren omtrent de afwezigheid van hun kind.

Lager onderwijs
Volgende regelgeving is van toepassing op alle leerplichtige kinderen d.w.z. alle leerlingen van de lagere school, ook de leerlingen die  reeds op 5-jarige leeftijd overgestapt zijn naar het lager onderwijs.
Afwezigheden van méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen moeten door middel van een medisch attest gewettigd worden. Voor chronisch zieke kinderen kan het CLB een attest opmaken zodat niet telkens een doktersconsultatie nodig is. Een medisch attest kan beschouwd worden als twijfelachtig als de geneesheer ‘dixit patiënt’ op het attest schrijft, als data op het attest ogenschijnlijk vervalst werden of als het attest een reden vermeldt die niets met de medische toestand van de leerling te maken heeft. De school zal het CLB contacteren telkens ze twijfels heeft over een medisch attest.
Voor ziekte tot en met 3 opeenvolgende kalenderdagen volstaat een verklaring ondertekend door de ouders of de personen die de leerling wettelijk of feitelijk onder hun bewaring hebben. (Gebruik hiervoor de formulieren die u achteraan in de agenda vindt.). Dergelijk briefje kans slechts 4 keer per schooljaar gebruikt worden. Bij veelvuldige afwezigheid (dit is vanaf de vijfde keer in hetzelfde schooljaar) is voor elke afwezigheid een medisch attest vereist.

Niemand mag de school verlaten voor het einde van de lessen tenzij met toestemming van de directie. Afspraken met dokters, tandartsen of andere paramedici vallen in regel buiten de schooluren.

5.2. Andere afwezigheden

Bij van rechtswege gewettigde afwezigheden volstaat een document met officieel karakter. Ouders dienen steeds de school vooraf te verwittigen.

 • bijwonen begrafenis- of huwelijksplechtigheid van bloed- of aanverwant van het kind
 • bijwonen van familieraad
 • dagvaarding voor de rechtbank
 • onderworpen worden aan maatregelen in kader van de bijzondere jeugdzorg
 • onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht
 • het beleven van feestdagen die inherent zijn aan de door de grondwet erkende levensbeschouwelijke overtuiging van het kind

Voor specifieke situaties die niet door de regelgeving op te vangen zijn vb. deelname aan culturele of sportieve manifestaties, kan de school afwezigheid verlenen. Ouders nemen dan op voorhand contact met de directie en leggen een verklaring voor. De directeur kan autonoom beslissen om deze afwezigheden toe te staan.

Opgelet: Afwezigheden om vroeger op vakantie te kunnen vertrekken kunnen nooit worden toegestaan. De leerplicht veronderstelt dat een kind op school is van 1 september tot en met 30 juni.

Voor kinderen van trekkende bevolking wordt een overeenkomst neergeschreven tussen de ouders en de school.

5.3. Revalidatie

Wanneer na ziekte of ongeval revalidatie nodig is tijdens de lesuren, doen de ouders een schriftelijke aanvraag. In de school wordt een dossier samengesteld met :
- een verslag of medisch attest van een geneesheer of erkende instantie waarin de aard van het probleem, het wekelijks en/of dagelijks ritme en de voorziene duur van de behandeling vermeld wordt.
- een bewijs van de verzekering van de leerling voor de verplaatsingen tijdens de revalidatie.

5.4  Problematische afwezigheden

De school vindt de aanwezigheid van je kind belangrijk. Dit heeft immers gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage. Alsook voor de toelating tot het eerste leerjaar (zie deel 3, punt 2).
De school verwittigt de ouders van elke niet-gewettigde afwezigheid. Vanaf 5 halve dagen problematische afwezigheden contacteert zij het CLB en kan er een begeleidingstraject opgestart worden. De ouders worden uitgenodigd voor een gesprek. 
Leerlingen die ongewettigd afwezig zijn (10 halve dagen) kunnen hun statuut van regelmatige leerling, overeenkomstig art. 20 van het decreet basisonderwijs verliezen. Dit houdt in dat de leerling in het zesde leerjaar geen getuigschrift basisonderwijs kan krijgen!

6. ONDERWIJS AAN HUIS

Als je kind vijf jaar of ouder geworden is voor 1 januari van het lopende schooljaar en meer dan 21 dagen ononderbroken afwezig is wegens ziekte of ongeval heeft onder bepaalde voorwaarden  recht op tijdelijk onderwijs aan huis, synchroon internetonderwijs of een combinatie van beiden.

Voor tijdelijk onderwijs aan huis moeten de ouders een schriftelijke aanvraag indienen bij de directeur en een medisch attest toevoegen waaruit blijkt dat het kind onmogelijk naar school kan gaan, maar wel onderwijs kan krijgen. Bovendien moet het kind op 10 km of minder van de school verblijven.

De directeur zal dan op zoek gaan naar een leerkracht om 4 lestijden per week onderwijs aan huis te geven. De school maakt afspraken met deze leerkracht om de lessen af te stemmen op de klas van het kind. De school kan  in overleg met de ouders contact opnemen met de vzw Bednet. Dit biedt de mogelijkheid om van thuis uit via een internetverbinding live deel te nemen aan de lessen. De school en de ouders maken concrete afspraken over opvolging en evaluatie.

Ook ouders van chronisch zieke kinderen kunnen dergelijke aanvraag indienen, maar voor deze kinderen gelden er andere voorwaarden.

Opgelet:
De afstand tussen de school (vestigingsplaats) en de verblijfplaats van betrokken leerling bedraagt maximum 10 km.
De leerling verblijft niet in een preventorium of een ziekenhuis waar onderwijs type 5 gefinancierd of gesubsidieerd wordt.

7. EEN- OF MEERDAAGSE SCHOOLUITSTAPPEN (Extra-muros activiteiten)

7.1. Eéndaagse uitstappen

Bij ééndaagse uitstappen geldt het ondertekenen van dit schoolreglement als toestemming voor deelname aan die ééndaagse uitstappen. Ouders kunnen de deelname niet weigeren wanneer de extra-murosactiviteit minder dan of een volledige lesdag duurt. Indien ouders de toestemming bij een concrete ééndaagse extra- murosactiviteit (langer dan een lesdag) toch zouden weigeren, dienen zij dat vooraf aan de school te melden (directie). 

We willen er wel de nadruk op leggen dat leerlingen die niet deelnemen aan deze activiteiten in de periode van de extra-muros in de school dienen aanwezig te zijn.

7.2. Meerdaagse uitstappen

Om de twee jaar worden heideklassen en talentklassen voor het 5de en 6de leerjaar georganiseerd. Bij een meerdaagse extra-muros activiteit is een afzonderlijke schriftelijke toestemming van de ouders vereist. Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan de extra-muros activiteiten. Leerlingen die niet deelnemen aan extra-muros activiteiten dienen op de school aanwezig te zijn. Informatieavonden hieromtrent worden tijdig ingericht.

8. Getuigschrift basisonderwijs

Na 20 juni beslist de klassenraad welke leerlingen in aanmerking komen voor een getuigschrift. Het getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt aan de regelmatig leerling die in voldoende mate de doelen uit het leerplan heeft bereikt die het bereiken van de eindtermen beogen. Werden die doelen in onvoldoende mate bereikt, dan zal de klassenraad een getuigschrift uitreiken dat aangeeft welke doelen de leerling wel heeft bereikt.

Leerlingen met een individueel aangepast curriculum kunnen een getuigschrift basisonderwijs behalen op voorwaarde dat de vooropgestelde leerdoelen door de onderwijsinspectie als gelijkwaardig worden beschouwd met die van het gewoon lager onderwijs.


Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift:

De school zal gedurende de hele schoolloopbaan van uw kind communiceren over zijn leervorderingen. Ouders kunnen inzage in en toelichting bij de evaluatiegegevens krijgen. Indien na toelichting blijkt dat de ouders een kopie wensen, dan kan dat. De kosten die hiervoor gevraagd worden, zijn terug te vinden in de bijdrageregeling.

Of een leerling het getuigschrift krijgt, hangt af van de beslissing van de klassenraad. De klassenraad gaat na of de leerplandoelen die het bereiken van de eindtermen beogen voldoende in aantal en beheersingsniveau zijn behaald met het oog op het vervolgonderwijs in de A-stroom van het secundair onderwijs. Daarbij zal de groei die de leerling doorheen de schoolloopbaan maakte (o.a. de schoolrapporten van het lopende en voorafgaande schooljaar, de evaluaties van het lopende en voorafgaande schooljaar, de gegevens uit het LVS, het verslag van de leerkracht die tijdens het laatste schooljaar het hoogste aantal lestijden heeft gegeven aan de leerling), en de zelfsturing die hij toont, zeker een rol spelen.

Na 20 juni beslist de klassenraad of uw kind al dan niet het getuigschrift basisonderwijs kan krijgen. De beslissing wordt uiterlijk op 30 juni aan de ouders meegedeeld. De ouders worden geacht de beslissing omtrent het getuigschrift basisonderwijs uiterlijk op 1 juli in ontvangst te hebben genomen. Bij niet ontvangst, wordt het getuigschrift geacht op 1 juli te zijn ontvangen.

De voorzitter en alle leden van de klassenraad ondertekenen het schriftelijk verslag.

Beroepsprocedure:

Let op:
wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend).
wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn afgevaardigde.

1. Ouders die een beroepsprocedure wensen op te starten, vragen binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing tot het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs, een overleg aan bij de directeur.

2. Dit verplicht overleg met de directeur vindt plaats ten laatste de zesde dag na de dag waarop de rapporten werden uitgedeeld. Van dit overleg wordt een verslag gemaakt.

3. Na het overleg beslist de directeur om de klassenraad al dan niet opnieuw te laten samenkomen om het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs te bevestigen of te wijzigen.

4. De directeur of de klassenraad brengen de ouders met een aangetekend schrijven op de hoogte van de beslissing.

5. Binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing van de directeur of van de klassenraad kunnen ouders via een aangetekend schrijven beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur.

Jeroom Nobels
Voorzitter van vzw Westerlo en Omgeving
 Verlorenkost 1
2260 Westerlo

Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen.

 • Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend;
 • Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en motivering waarom het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs betwist wordt.

       Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden.

6. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie, die het beroep behandelt, zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die de  klacht van de ouders grondig zal onderzoeken.
7. De beroepscommissie zal steeds jou en je ouders uitnodigen voor een gesprek. Jullie kunnen je daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of overmacht
8. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Deze samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden.
9. De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus.
De beroepscommissie zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel het getuigschrift basisonderwijs toekennen ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven van de vormvereisten. 
Het resultaat van het beroep wordt uiterlijk op 15 september na het lopende schooljaar waarin de klacht werd neergelegd, via een aangetekende brief door de voorzitter van de beroepencommissie aan de ouders ter kennis gebracht.

De beslissing van de klassenraad is steeds het resultaat van een weloverwo­gen evaluatie in het belang van de leerling. Het is uitzonderlijk dat derge­lijke beslissing door de ouders wordt aangevochten.

9. ORDE- EN TUCHTMAATREGELEN

Het orde- en tuchtreglement is een middel om de goede gang van zaken in onze opvoedingsgemeenschap te vrijwaren.

Elke klasleerkracht stelt eventueel samen met zijn leerlingen een (klas)gedragscode op.

9.1. Ordemaatregelen

Wanneer je kind de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan door elk personeelslid van de school een ordemaatregel genomen worden.

Mogelijke ordemaatregelen zijn:

 • een verwittiging in de agenda;
 • een strafwerk;
 • een tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directie.

Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk.

Voor kinderen waar ordemaatregelen geregeld voorkomen, wordt in overleg met ouders en CLB bijkomende afspraken opgemaakt. Wanneer het gedrag van de leerling, ook met een begeleidingsplan, een probleem wordt voor het verstrekken van onderwijs of om het opvoedingsproject te realiseren, kan er een tuchtmaatregel genomen worden.
Bij lichamelijk geweld kan onmiddellijk een tuchtmaatregel genomen worden.

9.2. Tuchtmaatregelen

Wanneer het gedrag van een leerplichtige leerling in het lager onderwijs een gevaar of ernstige belemmering vormt voor de goede werking van school of voor de fysieke of psychische veiligheid en integriteit van zichzelf, van medeleerlingen, personeelsleden of anderen, dan kan de directeur een tuchtmaatregel nemen.

9.2.1. Mogelijke tuchtmaatregelen zijn:

1. een tijdelijke uitsluiting van minimaal één schooldag en maximaal vijftien opeenvolgende schooldagen;
2. een definitieve uitsluiting.

9.2.2. Preventieve schorsing als bewarende maatregel

In uitzonderlijke situaties kan de directeur of zijn afgevaardigde bij het begin van de tuchtprocedure beslissen om je kind preventief te schorsen. Deze bewarende maatregel dient om te kunnen nagaan of een tuchtsanctie aangewezen is.

De beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijk en gemotiveerd meegedeeld aan de ouders van de betrokken leerling. De directeur bevestigt deze beslissing in de brief waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart. De preventieve schorsing gaat onmiddellijk in en duurt in principe niet langer dan vijf opeenvolgende schooldagen. Uitzonderlijk kan deze periode eenmalig met vijf opeenvolgende schooldagen verlengd worden, indien door externe factoren het tuchtonderzoek niet binnen die eerste periode kan worden afgerond. De directeur motiveert deze beslissing.

9.2.3. Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting

Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend.)

Bij het nemen van een beslissing tot tijdelijke en definitieve uitsluiting wordt de volgende procedure gevolgd:

  1. De directeur wint het advies van de klassenraad in en stelt een tuchtdossier samen. In geval van een definitieve uitsluiting wordt de klassenraad uitgebreid met een vertegenwoordiger van het CLB die een adviserende stem heeft.
  2. De leerling, zijn ouders en eventueel een vertrouwenspersoon worden per aangetekende brief uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. Een personeelslid van de school of van het CLB kan bij een tuchtprocedure niet optreden als vertrouwenspersoon van jou en je ouders. Het gesprek zelf vindt ten vroegste plaats op de vierde dag na verzending van de brief.
  3. Intussen hebben de ouders en hun vertrouwenspersoon inzage in het tuchtdossier, met inbegrip van het advies van de klassenraad.
  4. Na het gesprek neemt de directeur een beslissing. Deze beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd en binnen een termijn van vijf dagen aangetekend aan de ouders van de betrokken leerling bezorgd. De beslissing vermeldt de beroepsmogelijkheden bij een definitieve uitsluiting.

Als ouders geen inspanning doen om hun kind in een andere school in te schrijven, krijgt de uitsluiting effectief uitwerking na één maand (vakantiedagen niet meegerekend). Is het kind één maand na de schriftelijke kennisgeving nog niet in een andere school ingeschreven, dan is onze school niet langer verantwoordelijk voor de opvang van de uitgesloten leerling. Het zijn de ouders die erop moeten toezien dat hun kind aan de leerplicht voldoet. Het CLB kan mee zoeken naar een oplossing.

Ten gevolge van een definitieve uitsluiting tijdens het huidige, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar kan het schoolbestuur de betrokken leerling weigeren terug in te schrijven.

9.2.4. Opvang op school in geval van preventieve schorsing en (tijdelijke en definitieve) uitsluiting

Wanneer je kind tijdens een tuchtprocedure preventief geschorst wordt of na de tuchtprocedure tijdelijk wordt uitgesloten, is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt die geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur  kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.

In geval van een definitieve uitsluiting heeft de uitgesloten leerling één maand de tijd om zich in een andere school in te schrijven. In afwachting van deze inschrijving is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt die geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.

9.3. Beroepsprocedures tegen een definitieve uitsluiting

Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend)

Ouders kunnen tegen de beslissing tot definitieve uitsluiting beroep aantekenen. De procedure gaat als volgt:

1. Binnen vijf dagen na ontvangst van de beslissing tot definitieve uitsluiting kunnen ouders via een aangetekend schrijven beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur.
Jeroom Nobels
Voorzitter van vzw Westerlo en Omgeving
Verlorenkost 1
2260 Westerlo

Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen.

 • Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend;
 • Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en motivering waarom het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs betwist wordt.

Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden.

2. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie, die het beroep behandelt, zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die de klacht van de ouders grondig zal onderzoeken.

3. De beroepscommissie kan steeds de leerling, samen met de ouders uitnodigen voor een gesprek. Jullie kunnen je daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Deze samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden. Het gesprek gebeurt ten laatste tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen. Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of overmacht.
De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op.
4. De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus.
Ze zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen ofwel vernietigen ofwel het beroep gemotiveerd afwijzen wegens het niet naleven van de vormvereisten.

5. De voorzitter zal de gemotiveerde beslissing binnen een termijn van vijf dagen met een aangetekende brief aan de ouders meedelen. De beslissing is bindend voor alle partijen.

Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot uitsluiting niet op.

 

10. BIJDRAGEREGELING

Als school streven wij ernaar het onderwijs in onze school in hoge mate kosteloos te houden. Wij vragen geen inschrijvingsgeld. Bovendien zijn alle activiteiten die we inrichten of de schoolbenodigdheden die nodig zijn voor het nastreven van de ontwikkelingsdoelen in onze kleuterschool of die nodig zijn voor het bereiken van de eindtermen in onze lagere school kosteloos.

Met de schoolraad, waarin ook u vertegenwoordigd bent via de ouderraad, werd overeengekomen om het maximumfactuur volledig door te rekenen. Zowel voor kleuter- als lagere school, wordt dit bedrag in 3 keer aangerekend. Op het einde van het schooljaar wordt een gedetailleerd overzicht opgemaakt van de activiteiten waarvoor de bijdrage werd aangewend. We verwachten dat de rekeningen tijdig, binnen de 14 dagen en volledig worden betaald. (bijdrageregeling: zie deel 3, punt 18, bijlage 1) Bij een 2de rappel zullen wij een extra administratieve kost aanrekenen van 6 euro.

10.1. Wijze van betaling

Voor het innen van de onkosten maken wij, driemaal per schooljaar ( half november, begin maart en juni) gebruik van facturatiepapieren. Meer informatie en een overzicht van de rekening wordt omschreven op deze facturen.
Gelieve steeds het originele OGM - nummer te gebruiken (terug te vinden op de factuur). Voor extra muros (heideklas, zeeklas en talentklas krijgen de ouders een uitnodiging om deze kost over drie momenten te spreiden.

Mochten er problemen zijn met één van de rekeningen of mocht meer uitleg gewenst zijn, kan u contact opnemen via directie@springplank.be of met de directeur op de school zelf.

Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige rekening te betalen. We kunnen dus niet ingaan op een vraag om de schoolrekening te splitsen. Als ouders het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, bezorgen we jullie beiden een identieke schoolrekening. Zolang die rekening niet volledig betaald is, blijven beide ouders elk het volledige resterende saldo verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben.

10.2. Bij wie kan je terecht i.v.m. betalingsmoeilijkheden?

Indien je problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kan je contact opnemen met de directeur. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste betalingswijze. Wij verzekeren een discrete behandeling van je vraag.

Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat er financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de school verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een oplossing. Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het versturen van een aangetekende ingebrekestelling. Vanaf dat moment kunnen we maximaal de wettelijke intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag en gerechtelijke stappen ondernemen.

-   Afwezigheden en afzeggingen: de gemaakte kosten kunnen worden aangerekend.


11. GELDELIJKE EN NIET-GELDELIJKE ONDERSTEUNING

Reclame en sponsoring door derden worden enkel toegelaten indien ze verenigbaar zijn met de onderwijskundige en pedagogische taken van de school en de geloofwaardigheid, betrouwbaarheid, objectiviteit en onafhankelijkheid van de school niet in het gedrang brengen.

Personen en bedrijven die de school sponsoren kunnen vermeld worden in de nieuwsbrief, de website en tijdens het jaarlijkse schoolfeest.

12. VRIJWILLIGERS

Onze school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. De vrijwilligerswet verplicht de scholen om de vrijwilligers over een aantal punten te informeren. De school doet dit via onderstaande bepalingen.

De school heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij het interdiocesaan centrum. Deze verzekering geldt enkel voor activiteiten die onbezoldigd en onverplicht verricht worden.

Er wordt geen onkostenvergoeding voorzien.

Een vrijwilliger gaat discreet om met geheimen die hem/haar zijn toevertrouwd.

13. ONGEVALLEN EN VERZEKERING

Alle kinderen van de school zijn verzekerd voor ongevallen die hen overkomen tijdens de schooluren, overal waar zij onder toezicht staan van het personeel en voor ongevallen van en naar de school, indien zij de gewone weg gebruiken en deze afleggen binnen een normale tijdspanne.

Niet verzekerd is dus elke leerling die de school zonder toestemming verlaat of buiten de schooluren (of zonder bewaking) aanwezig is op de speelplaats.
Wat te doen bij een ongeval?

 • vraag een aangifteformulier op het bureel
 • laat het medisch attest invullen door de arts die de eerste zorgen toedient
 • bezorg beide formulieren terug aan de directie
 • vereffen zelf alle rekeningen en verzoek uw ziekenfonds om terugbetaling
 • vul de uitgavenstaat in en bezorg deze, samen met het attest van tussenkomst   ziekenfonds, op het bureel

Aandacht!!
Wij vestigen er uw aandacht op dat elke leerling op de school en daarbuiten zelf verantwoordelijk is voor zijn/haar schoolgerei, fiets, en al wat het kind mee naar de school neemt. De school kan in geval van beschadiging, diefstal of verlies niet verantwoordelijk worden gesteld.


14. WELZIJNSBELEID

14.1. Veilig van en naar de school

Onze school is te bereiken langs de Jaak Lemmenslaan en de Smissenhoekstraat. Langs beide ingangen worden de kinde­ren in de school verwacht. Elke middag (en ’s avonds aan de Smissenhoekstraat) worden de kinderen daar door de leerkrachten overgezet. ’s Morgens en ’s avonds neemt een verkeersbrigadier deze taak op zich aan de Jaak Lemmenslaan. Ook aan de ring staan de verkeersbrigadiers 's morgens en 's avonds (en ook woensdagmiddag) toezicht te houden.

De leerlingen die naar de naschoolse opvang gaan, worden door een leerkracht begeleid.

Zet uw kinderen ertoe aan voorzichtig te zijn onderweg en alle verkeersregels in acht te nemen. Hou rekening met de verkeersborden, zorg ervoor dat de fietsen in orde zijn en dat fiets en kind goed zichtbaar zijn, ook in de schemering. Wij verwachten dat leerlingen op weg van en naar school steeds een fluo hesje/boekentashoes dragen! In de lessen wereldoriëntatie zal extra aandacht besteed worden aan de weg van en naar school.


Wij vragen de ouders met aandrang: hou de uitgangen aan de schoolpoor­ten vrij om de leer­lingen veilig door te laten en zorg ervoor dat jonge kinderen niet spelen op het voetpad. Maak tevens gebruik van de parkeerplaatsen die gelegen zijn bij de beide schoolpoorten.

14.2. Medicatie

Wanneer een leerling ziek wordt op school, dan zal de school niet op eigen initiatief medicatie toedienen. Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd worden en zal hen gevraagd worden de leerling op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts om hulp verzoeken.

Voor de veiligheid en gezondheid van uw eigen kind en de anderen willen we allereerst stellen dat een ziek kind niet thuishoort in de school. Medicatie wordt dus in principe thuis gegeven. In uitzonderlijke gevallen kan een ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan een kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat. (zie 18 bijlage 3).Wanneer het geneesmiddel na de ziekte nog 1 of 2 dagen moet toegediend worden, kan dit attest door de ouders geschreven worden.

Verpleegkundige handelingen of medische behandelingen, andere dan via orale (via de mond) of percutane (via de huid) weg, via oogindruppeling of oorindruppeling, mogen niet worden gesteld door ongekwalificeerd schoolpersoneel. Samen met de ouders zoeken we naar een samenwerking met verpleegkundigen, zoals de diensten van het Wit-Gele Kruis, ….Voor kinderen met diabetes zie deel 3, punt 19 bijlage 3

14.3. Roken is verboden op school!

In onze school is een algemeen rookverbod. Producten roken op basis van tabak of soortgelijke producten is niet toegelaten. Ook de shisha-pen, de e-sigaret, heat-sticks e.d. zijn dus verboden. Ook tijdens de extra murosactiviteiten is dit van kracht. Dit verbod geldt zowel in de gesloten ruimtes (klas, gang, bureel, ...) als op de open plaatsen op het grondgebied van de school (speelplaats, fietsenstalling, ...). Bij overtreding van het rookverbod wordt gevraagd zich onmiddellijk in orde te stellen met het algemeen verbod op roken en krijgt de overtreder een waarschuwing. Bij herhaling van de overtreding wordt de bevoegde instantie ingeschakeld. Als je kind het rookverbod overtreedt, kunnen we een sanctie opleggen volgens het orde- en tuchtreglement.

14.4. Luizenbeleidsplan

Luizen zijn een onschuldig maar hardnekkig probleem. Door een goede samenwerking tussen school, CLB, ouders en kinderen kunnen we het probleem beheersbaar maken en verspreiding van luizen voorkomen.

Wat willen we bereiken?

· We willen de luizenproblematiek beheersbaar maken en de verspreiding van luizen in onze school voorkomen.
· We willen dat iedereen zich mee verantwoordelijk voelt. Samenwerken is de sleutel tot succes.
· We willen dat iedereen achter de aanpak staat en meewerkt vanuit dezelfde achtergrond.
· We willen dat iedereen concrete en duidelijke informatie krijgt, zowel mensen die beroepsmatig met luizen te maken krijgen als ouders en kinderen.
· We willen dat iedereen luizen op de juiste manier kan opsporen en behandelen.
· We willen luizen weg uit de taboesfeer.

Wat vragen we van de ouders:

De ouders zijn de eerste verantwoordelijken. Het luizenprobleem kan slechts beheersbaar worden als alle ouders doen wat van hen wordt verwacht. Daarom vragen we aan alle ouders:

 • de informatie van de school goed te lezen en op te volgen
 • hun kind(eren) wekelijks te controleren, liefst met de nat-kam test.
 • de school te waarschuwen bij het vaststellen van luizen bij hun kind(eren).
 • hun kind te controleren als de school een brief/sticker meegeeft dat er melding is van luizen in de klas.
 • hun kind correct te behandelen als er luizen zijn, met een product en tussen de behandelingen door met de nat-kam methode
 • hun kind(eren) NIET PREVENTIEF te behandelen
 • te zorgen voor een positieve sfeer thuis rond de problematiek
 • met hun kind(eren) spreken over luizen en vragen hen zo snel mogelijk te waarschuwen als het luizen meent te hebben
 • op een positieve manier meewerken aan de luizencontroles op school

o    de dag voor de aangekondigde luizencontrole op school het haar van hun kind(eren) te wassen
o    op de dag van de controle te zorgen voor een eenvoudig kapsel bij hun kind(eren), lang haar in paardenstaart doen
o    op de dag van de controle geen gel of speldjes in het haar van hun kind(eren) aan te brengen
o    met hun kind(eren) praten over de bedoeling en het verloop van de luizencontrole op school

*  Ouders die te kennen hebben gegeven dat ze niet wensen dat hun kind gecontroleerd wordt door kriebel-ouders in de school zullen worden gecontroleerd op luizen door het CLB.
Kinderen die op de dag van de controle afwezig zijn op school, worden gecontroleerd als ze terug aanwezig zijn in de school.
 

Wat doet de school:

De school heeft een belangrijke taak in het luizenbeleidsplan.

 • De school geeft regelmatig informatie aan ouders over luizen, over het luizenbeleid, over het voorkomen van luizen en de behandeling.
 • De school kondigt de luizencontroles aan via de nieuwsbrief.
 • De school brengt na controle op luizen de ouders op de hoogte met een (nieuws)brief over de stand van zaken…
 • In de klas worden lessen en activiteiten georganiseerd, aangepast aan de leeftijd van de kinderen. Met deze lessen en activiteiten;

o    worden kinderen geïnformeerd over luizen en de luizenproblematiek
o    wordt hen duidelijk gemaakt wat zij kunnen doen ter preventie en in het geval van luizen
o    worden zij vertrouwd gemaakt met de luizencontroles in de school door het kriebelteam
o    worden zij gestimuleerd mee te zorgen voor een constructieve en positieve sfeer i.v.m. de luizenproblematiek en bij de luizencontrole

 • De school werkt met een “kriebelteam” dat bestaat uit kriebelouders, directie en het CLB.
  Het CLB en de directie bepalen aan welke voorwaarden de ouders in het kriebelteam moeten voldoen en waken over het naleven van de specifieke afspraken en voorwaarden.
  Het kriebelteam wordt opgeleid en begeleid door het CLB. Zij informeren hen over problematiek, misverstanden, verantwoordelijkheden, opsporen en behandelen van luizen en reikt vaardigheden aan om te controleren en om te gaan met een kind bij luizenmelding.

Wat doet het kriebelteam:

 • Het kriebelteam organiseert en voert luizencontroles uit op school.

o    De standaardcontroles gebeuren bij alle kinderen 5 keer per schooljaar en dit in de week na elke vakantie: zomervakantie, herfstvakantie, kerstvakantie, krokusvakantie en paasvakantie
o    De controle wordt geregistreerd op een klaslijst.
o    Alle gecontroleerde kinderen krijgen een brief mee met het resultaat van de controle en met de info voor de verdere opvolging.
o    Kinderen die op de dag van de controle afwezig zijn op school, worden gecontroleerd als ze terug aanwezig zijn in de school.
o    Zijn er luizen ontdekt, dan wordt een week later een her-controle georganiseerd in de klas waar luizen zijn vastgesteld. Indien er bij de her-controle nog luizen worden ontdekt zal het CLB deze kinderen verder opvolgen.
o    Na een melding van luizen, wordt een controle georganiseerd in de klas van de melding.

Verloop

 • De leerkracht organiseert de controle in de klas en zorgt voor een positieve sfeer.
 • De haren worden zo nodig los gemaakt en gekamd.
 • Het kriebelteam voert een visuele controle uit, met de vingers worden de haren van elkaar gescheiden en systematisch doorzocht op de aanwezigheid van luizen/neten.
 • De controle wordt geregistreerd op een klaslijst, die lijsten worden opgevolgd door het CLB.
 • Alle gecontroleerde kinderen krijgen een brief mee voor de ouders met het resultaat voor hun kind van de controle (luizenvrij – neten – luizen) en info voor de verdere opvolging.
 • Kinderen die op de dag van de controle afwezig zijn, worden gecontroleerd als ze terug aanwezig zijn in de school.
 • Als er bij de controle luizen ontdekt worden bij een kind, worden de ouders  nog diezelfde dag verwittigd door de school. Er zal gevraagd worden onmiddellijk met de behandeling te starten.
 • Worden er bij de her-controle nog luizen ontdekt, dan worden deze kinderen opgevolgd door het CLB tot de besmetting over is.

15. Leefregels

15.1. Gedragsregels

 • Speelplaats: De leerlingen spelen vrij in de aangegeven zones. Wild spel wordt niet getolereerd.
 • Gangen: In de gangen heerst er stilte en wordt niet gelopen.
 • Klas: Elke juf/meester bespreekt de klasregels begin schooljaar.
 • Turnzaal: Jongens en meisjes gebruiken aparte kleedkamers. Zij hangen hun kledij netjes omhoog en gaan in stilte naar de turnzaal.
 • Bij uitstappen: De leerlingen gedragen zich netjes en gediciplineerd in groep en houden zich aan de gemaakte afspraken.
 • Bij vieringen: De leerlingen nemen deel aan alle gebeds- en sacramentele vieringen die binnen schoolverband worden gehouden. Leerlingen van een andere overtuiging gaan wel mee ter plaatse maar moeten niet actief deelnemen aan de vieringen.

15.2. Te laat komen

Het is aangenaam om met heel de klasgroep samen een nieuwe dag te beginnen. Telaatkomers missen het onthaalmoment en storen bovendien de klas. Tijdig aanwezig zijn is veelal een kwestie van goede gewoontevorming en getuigt van respect voor de anderen.
(zie ook deel 3, punt 1)

15.3. Kleding en voorkomen

We verlangen dat elke leerling verzorgd naar school komt. Vrijetijdskleding zoals haltertopjes, spaghettibandjes, teenslippers is voor thuis tijdens de vrije dagen. We verwachten ook een verzorgde houding en een verzorgd taalgebruik. Brutaal en agressief gedrag wordt niet geduld.

15.4. Verjaardagen

Bij verjaardagen wensen wij de jarige eens extra in de bloemetjes te zetten. Kleuters en leerlingen van de lagere school mogen een traktatie meebrengen indien zij dit wensen. Graag iets eenvoudigs dat in de klas kan opgegeten worden (geen drank, geen geschenken).

Kinderen/ouders die uitnodigingen voor privé-verjaardagsfeestjes willen bedelen, doen dit buiten de school. Indien dit moeilijk ligt in de kleuterschool kunnen ouders de uitnodigingen aan de leerkracht afgeven, samen met de traktatie. Deze zal dan discreet de bedeling doen.

15.5. Persoonlijke bezittingen

Jaarlijks gaan er heel wat persoonlijke dingen zoals kleding­stukken en brood­dozen verloren omdat er geen naam op staat. Merk op dat het dragen of meebrengen van kostbaarheden zoals horloges, juwelen of GSM op eigen risico van verlies of beschadiging gebeurt. Het gebruik van GSM is verboden in de school ! Leerlingen dienen hun GSM af te zetten bij aankomst aan de schoolpoort. Bij gebruik van GSM tijdens de schooluren wordt de GSM tot het einde van de klasdag in bewaring genomen op het secretariaat van de school. In dringende gevallen kan u uw kind bereiken via het secretariaat 014/548290. Deze regel geldt ook tijdens didactische uitstappen.
Wapens en voorwerpen die als wapen kunnen gebruikt worden zijn verboden op school en zullen onmiddellijk in beslag worden genomen.

15.6. Drank en eten op school

Tijdens de speeltijden en tijdens de refter kunnen leerlingen in de school water kopen met een drankenkaart. Deze kaart kan bekomen worden bij de klasleerkracht. Leerlingen die zelf drank meebrengen van thuis, beperken zich ook tot water. Blikjes worden niet toegelaten.

De boterhammen worden meegebracht in een brooddoos.

Wij vragen de ouders geen snoep, chips noch kauwgom mee te ge­ven. Een stuk fruit of een koek volstaat voor tijdens de speeltijden. Alle leerlingen brengen hun koek mee in een koekendoos.

Woensdag is onze wekelijkse fruitdag.
Deze voormiddag brengen de leerlingen geen koek mee naar de school.

15.7. Eerbied voor materiaal

De kinderen mogen alle leerboeken, schriften en andere materialen gratis gebruiken zowel op school als thuis. Zowel ouders als kinderen engageren zich om zorgzaam om te gaan met het schoolmateriaal. Stelt de school vast dat het materiaal opzettelijk wordt beschadigd of veelvuldig verloren gaat, dan kan de school de gemaakte kosten voor aankoop van nieuw materiaal aanrekenen aan de ouders.

15.8. Afspraken rond pesten

Pesten wordt op onze school niet getolereerd. Bij aanhoudend pestgedrag zal de zorgcoördinator een individueel aangepast pestplan in actie zetten samen met de betrokken leerling(en) en schoolteam. Indien nodig zal het orde- en tuchtreglement worden toegepast (zie deel 3, punt 9). Ouders die zich zorgen maken kunnen contact opnemen met klasleerkracht of directie.

15.9. Bewegingsopvoeding en zwemmen

Elke leerling wordt geacht deel te nemen aan de lessen bewegingsopvoeding. Je kind krijgt enkel vrijstelling op basis van een doktersattest.

Voor de gymlessen in de lagere school is aangepaste kledij verplicht: een T-shirt met embleem van de school en een donkerblauw gym­broekje.
Het T-shirt voor het 1ste leerjaar wordt gratis aangeboden door de school, het gymzakje door de ouderraad. Andere T-shirts dienen aangekocht te worden in de school. Voor een gym­zakje, het donkerblauw gymbroekje en witte gympantoffels zorgt de leerling zelf. De gymkledij moet voorzien zijn van de naam van de leerling.

Voor de jongste kleuters (2,5- en 3-jarigen) voorzien we geen verplichte kledij. Wel vragen we de kleuters gemakkelijke kledij aan te doen voor het kleuterturnen. Voor de oudste kleuters (4- en 5-jarigen) is het dragen van gympantoffels verplicht.

Regelmatig gaan de leerlingen van de lagere school zwemmen. De zwembeurten gaan door in het gemeentelijk zwembad van Westerlo. De zwembeurten voor het 6de lj. zijn gratis.

16. Revalidatie / Logopedie

In het gewoon basisonderwijs zijn er twee situaties te onderscheiden waarbij afwezigheden omwille van revalidatie tijdens de lestijden kunnen plaatsvinden:

· revalidatie na ziekte of ongeval (max. 150 minuten per week, verplaatsingen inbegrepen)

behandeling van een stoornis die is vastgelegd in een officiële diagnose (Max. 150 minuten per week, verplaatsingen inbegrepen)

Ouders moeten toestemming vragen aan de directeur om hun kind therapie te laten volgen tijdens de lesuren. Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie na ziekte of ongeval toe te staan, moet de school over een dossier beschikken dat minstens de volgende elementen bevat:

 • Een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lesuren moet plaatsvinden.
 • Een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur van de revalidatie blijkt.
 • Een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad en ouders, dat motiveert waarom de revalidatie tijdens de lesuren vereist is.
 • een toestemming van de directeur voor een periode die de duur van de behandeling, vermeld in het medisch attest, niet kan overschrijden.

Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie als behandeling van een stoornis die is vastgelegd in een officiële diagnose (bv. dyslexie of dyscalculie) toe te staan, moet de school over een dossier beschikken dat minstens de volgende elementen bevat:

 • Een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lestijden moet plaatsvinden.
 • Een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad en ouders, dat motiveert waarom de revalidatie tijdens de lestijden vereist is.
 • Een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker over de manier waarop de revalidatie het onderwijs voor de leerling in kwestie zal aanvullen en de manier waarop de informatie-uitwisseling zal verlopen.
 • Een toestemming van de directeur, die jaarlijks vernieuwd en gemotiveerd moet worden.

De directeur van de school neemt, op basis van de verzamelde documenten, de uiteindelijke beslissing of de revalidatie tijdens de lestijden kan plaatsvinden of niet. Deze beslissing wordt door de school aan de ouders meegedeeld.

17. PRIVACY

17.1. Verwerken van persoonsgegevens

De school verwerkt persoonsgegevens van alle ingeschreven leerlingen met behulp van de computer. Dat is nodig om de leerlingenadministratie en de leerlingenbegeleiding efficiënt te organiseren. Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, verwerkt de school ook gegevens betreffende de gezondheidstoestand van sommige leerlingen, maar dat gebeurt enkel met de schriftelijke toestemming van hun ouders. De privacywet geeft je het recht te weten welke gegevens de school verwerkt en het recht deze gegevens te laten verbeteren als ze fout zijn of ze te laten verwijderen als ze niet ter zake zijn. Ouders krijgen de garantie dat deze gegevens door het schoolteam aangewend worden onder de strikte toepassing van de wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

17.2. Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering

Bij een schoolverandering worden leerlingengegevens overgedragen aan de nieuwe school onder de volgende voorwaarden.

 1. De gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan.
  De overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de onderwijsloopbaan betrekking heeft.
 2. Ouders kunnen op verzoek deze gegevens inzien. Ouders die niet wensen dat deze gegevens doorgegeven worden kunnen zich tegen de overdracht verzetten, voor zover de regelgeving de overdracht niet verplicht.
 3. Ze brengen de directie binnen de tien kalenderdagen na de schoolverandering hiervan schriftelijk op de hoogte.
 4. Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door je kind zijn nooit tussen scholen overdraagbaar. Wij zijn decretaal verplicht een kopie van een gemotiveerd verslag of een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs aan de nieuwe school door te geven.

17.3. Publiceren van foto’s

De school publiceert geregeld foto’s/filmpjes van activiteiten in klas- en/of schoolverband op de website, in de nieuwsbrief, op de klaswebsite en facebook (enkel schoolpagina). De beeldopnamen gebeuren steeds met respect voor wie op de beelden staat.

We gaan ervan uit dat je geen bezwaar hebt tegen de publicatie van de beeldopnamen die te maken hebben met de activiteiten van onze school. Mocht je daar toch bezwaar tegen hebben, dan kan je dat op elk moment van het schooljaar melden aan de directie. We zullen het bezwaar respecteren en geen beelden van je kind meer publiceren.

17.4. Recht op inzage en toelichting

Ouders hebben recht op inzage in en toelichting bij de leerlingengegevens, waaronder de evaluatiegegevens, die verzameld worden door de school over hun kind. Indien na de toelichting blijkt dat de ouders een kopie willen, kan dat. De kosten die hiervoor gevraagd worden, zijn terug te vinden in de bijdrageregeling. De school kan geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op medeleerlingen.

18. KLACHTENREGELING

Ouders hebben de mogelijkheid om te reageren wanneer zij ontevreden zijn met beslissingen, handelingen of gedragingen van het schoolbestuur of zijn personeelsleden, of net het ontbreken van bepaalde beslissingen of handelingen. In dat geval kunnen zij contact opnemen met de directie of het schoolbestuur.

Samen met de ouders zoeken we dan naar een afdoende oplossing. Als dat wenselijk is, kunnen we in onderling overleg een beroep doen op een professionele conflictbemiddelaar om via bemiddeling tot een oplossing te komen.

Als deze informele behandeling niet tot een oplossing leidt die voor de ouders volstaat, dan kunnen zij hun klacht in een volgende fase voorleggen aan de Klachtencommissie. Deze commissie is door Katholiek Onderwijs Vlaanderen aangesteld om klachten van leerlingen en ouders over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen van/door hun schoolbestuur, formeel te behandelen. Voor het indienen van een klacht moet je een brief sturen naar het secretariaat van de Klachtencommissie. Het correspondentieadres is: 
Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen
t.a.v. de voorzitter van de Klachtencommissie

Guimardstraat 1
1040 Brussel

Je klacht kan tevens worden ingediend per e-mail via klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen  of via het daartoe voorziene contactformulier op de website van de Klachtencommissie http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen

De commissie zal de klacht enkel inhoudelijk behandelen als ze ontvankelijk is, dat wil zeggen als ze aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • de klacht moet betrekking hebben op feiten die niet langer dan 6 maanden geleden hebben plaatsgevonden. We rekenen vanaf de laatste gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft.
 • de klacht mag niet anoniem zijn. Omdat de klachtencommissie een klacht steeds onbevooroordeeld en objectief behandelt, betrekt ze alle partijen, dus ook het schoolbestuur.
 • de klacht mag niet gaan over een feit of feiten die de klachtencommissie al heeft behandeld.
 • de klacht moet eerst aan het schoolbestuur zijn voorgelegd. De ouders moeten hun klacht ten minste hebben besproken met de contactpersoon die hierboven staat vermeld én het schoolbestuur de kans hebben gegeven om zelf op de klacht in te gaan.
 • de klacht moet binnen de bevoegdheid van de Klachtencommissie vallen. De volgende zaken vallen niet onder haar bevoegdheid:
 • klachten over feiten die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure (bv. die betrekking hebben over een misdrijf);
 • klachten die betrekking hebben op het algemeen beleid van de overheid of op de geldende decreten, besluiten, ministeriële omzendbrieven of reglementen
 • klachten die uitsluitend betrekking hebben op de door het schoolbestuur al dan niet genomen maatregelen in het kader van zijn ontslag-, evaluatie-, of tuchtbevoegdheid t.a.v. personeelsleden;
 • klachten waarvoor al een specifieke regeling en/of behandelende instantie bestaat (bv. over inschrijvingen, de bijdrageregeling, de definitieve uitsluiting, een evaluatiebeslissing …).

Het verloop van de procedure bij de Klachtencommissie is vastgelegd in het huishoudelijk reglement dat beschikbaar is via http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen.

De Klachtencommissie kan een klacht enkel beoordelen. Zij kan het schoolbestuur een advies bezorgen, maar geen bindende beslissingen nemen. De uitkomst van deze klachtenregeling heeft dan ook geen juridisch effect. De eindverantwoordelijkheid ligt steeds bij het schoolbestuur. Tegen een advies van de Klachtencommissie kan niet in beroep worden gegaan.

Bij een klacht verwachten we van alle betrokkenen steeds de nodige discretie en sereniteit.

19. BIJLAGEN

Bijlage 1   BIJDRAGEREGELING SCHOOLJAAR 2017-2018

Vast aanbod:

 • Maximumfactuur: bedraagt vanaf 1 september 2017 : 45 euro voor alle kleuters en 85 euro lagere school per schooljaar. Dit bedrag wordt o.a. gebruikt om didactische uitstappen van één dag, cultuuruitstappen zoals toneelbezoek en sportactiviteiten te financieren.
 • Minder scherpe maximumfactuur: 425 euro voor de meerdaagse uitstappen tijdens de normale schoolloopbaan in de lagere school.

Facultatief aanbod:

gymkledij

t-shirt: € 7,00

middag

€ 0,15 per dag (gebruik van refter en toezicht)

drank


Prijs per kopie

Een drankenkaart ter waarde van € 5,00 kan aangekocht worden. Alleen plat water is verkrijgbaar.

€ 0,05  (enkel bij opvraging door ouders van leerlingengegevens)

Bovendien kan iedereen volledig vrijblijvend intekenen op: tijdschriften, nieuwjaarsbrieven, geldinzameling voor humanitaire acties, vakantietijdschriftjes, foto’s, extra muros-activiteiten, … Deze zijn contant te betalen (niet op de schoolrekening).

 

Bijlage 2   Medicijnen op school

    
Beste ouder,

Met deze brief willen wij u op de hoogte brengen van afspraken i.v.m. medicijngebruik op school. Deze afspraken werden vastgelegd voor alle scholen van onze scholengemeenschap naar aanleiding van gewijzigde wettelijke verplichtingen.

Eerst en vooral wil de school benadrukken dat, in het belang van andere leerlingen en leerkrachten, een zieke leerling niet op school thuishoort.

Toch kan het gebeuren dat een kind op school medicijnen moet nemen, bijvoorbeeld omdat een antibioticakuur nog niet afgelopen is, omdat een pilletje elke dag moet ingenomen worden, omdat een kind chronisch ziek is,…

Leraren zijn geen artsen. Ze mogen geen medicijnen toedienen. Ze mogen enkel toezien op medicijngebruik wanneer er een correct ingevuld medisch attest voor is. Anders zijn ze volgens de wet strafbaar.

Daarom vragen we u een aantal regels te volgen.

 • De school aanvaardt enkel medicijnen met een medicijnattest, ondertekend door de arts en de ouder(s). Zo’n attest kan je op de schoolwebsite downloaden of op het secretariaat afhalen.
 • Zonder attest ziet geen enkel personeelslid van de school toe op het nemen van medicijnen - ook niet bij uitzondering - en mag uw kind niet op eigen houtje een medicijn innemen!
 • Geef de medicijnen in de originele verpakking én met het volledig ingevuld en ondertekend attest rechtstreeks af aan de betrokken leerkracht van het kind.
  Steek het niet zomaar in de boekentas.
 • De directeur duidt een verantwoordelijke aan - meestal de klastitularis - die zal toezien op het correct gebruik van de medicatie.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Met vriendelijke groeten,

De directeur

Aanvraagformulier medicatiegebruik.pdf

 

Bijlage 3   ‘Engagementsverklaring inzake zorg bij diabetes op school’

Tussen ondergetekenden

•       ……………………………………………………………………………………[naam van de behandelende arts,

eventueel diens specialiteit en de naam van de instelling waaraan hij of zij verbonden is], hierna de Arts genoemd,

•       ………………………………………………………………………………………….[naam van de leerling],

leerling van ………………………………………………………………………… [naam van de school],

hierna de Patiënt genoemd, en diens Ouders,

•       …………………………………………………………………………………..naam van de directeur],

Directeur van Vrije Basisschool 'De Springplank', Jaak Lemmenslaan 12 te Westerlo,

hierna de School genoemd,

•       ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……

[van elk betrokken personeelslid de naam vermelden], hierna de Betrokken Personeelsleden genoemd,

wordt overeengekomen wat volgt.

Overwegend dat de Patiënt ondanks alle voorzorgen door een hypoglykemie toch het bewustzijn kan verliezen, dat een inspuiting met Glucagon de Patiënt snel terug tot bewustzijn zal brengen en dat door het geven van deze inspuiting vermeden wordt dat de Patiënt lang bewusteloos blijft en naar het ziekenhuis gebracht moet worden, vragen de Arts, de Ouders en de Patiënt de medewerking van de School bij het toezicht en zo nodig bij de behandeling van de diabetes van de Patiënt tijdens diens aanwezigheid op de School.

 

Artikel 1 – De Arts

§ 1. De Arts bevestigt dat de inspuiting met glucagon kan en mag gegeven worden door eenieder die daartoe voldoende instructie ontvangen heeft, zelfs door een persoon die weinig of geen ervaring heeft met het toedienen van injecties.

§ 2. De Arts verklaart dat de Directeur en de Betrokken Personeelsleden voldoende instructies ontvangen hebben om zo nodig het bloedsuikergehalte van de Patiënt te meten en/of de Patiënt een inspuiting met glucagon toe te dienen. De Arts bevestigt dat het bloedsuikergehalte door de Directeur en de Betrokken Personeelsleden gemeten mag worden met behulp van het priktoestel dat de Patiënt steeds bij zich heeft.

§ 3. De Arts bevestigt dat in geval van hypoglykemie van de Patiënt de Directeur of de Betrokken Personeelsleden niet onmiddellijk een arts of een medisch team hoeven te verwittigen, zelfs niet indien de Patiënt het bewustzijn verloren heeft, op voorwaarde dat de in § 1 en § 2 beschreven handelingen overeenkomstig de instructies uitgevoerd worden.

§ 4. De Arts verklaart het uitvoeren van de in § 1 en § 2 beschreven handelingen door de Directeur of de Betrokken Personeelsleden niet te beschouwen als het uitvoeren van medische of verpleegkundige handelingen die verboden zouden zijn.

§ 5. De Arts neemt de medische verantwoordelijkheid op zich voor de handelingen die door de Directeur of de Be­trokken Personeelsleden in uitvoering van § 1 en § 2 overeenkomstig de instructies gesteld worden.

§ 6. De Arts verklaart dat er geen bijzondere vereisten van toepassing zijn inzake de bewaring van de spuit en dat de spuit niet in een koelkast bewaard hoeft te worden.


 

Artikel 2 – De Patiënt en de Ouders

§ 1. De Patiënt verklaart akkoord te gaan met de voorgestelde werkwijze en hieraan te zullen meewerken.

§ 2. De Ouders verklaren akkoord te gaan met de voorgestelde werkwijze en hieraan te zullen meewerken.

§ 3. De Ouders bevestigen er voor te zullen instaan dat de vereiste instrumenten en geneesmiddelen steeds tijdig en in voldoende hoeveelheid beschikbaar zullen zijn voor de Directeur en de Betrokken Personeelsleden. In het bijzonder verklaren de Ouders er over te zullen waken dat de vervaldatums van de instrumenten en de geneesmiddelen steeds gerespecteerd worden.

§ 4. De Ouders verklaren het nodige te doen om maximaal bereikbaar te zijn voor de Directeur en de Betrokken Personeelsleden tijdens de aanwezigheid van de Patiënt op de School, alsook tijdens sportactiviteiten, bijzondere activiteiten, daguitstappen en meerdaagse schooluitstappen.

 

Artikel 3 – De Directeur en de Betrokken Personeelsleden

§ 1. De Directeur en de Betrokken Personeelsleden bevestigen dat ze zich volkomen vrijwillig en zonder enige dwang bereid verklaren mee te werken aan de procedures beschreven in artikel 1. Ze verklaren inzake de diabetesproblematiek van de Patiënt voldoende instructies ontvangen te hebben en deze begrepen te hebben. Ze verklaren zich in staat te achten zelfstandig deze procedures toe te passen telkens wanneer de noodzaak zich daartoe voordoet.

§ 2. De Directeur en de Betrokken Personeelsleden contacteren bij enige twijfel of onduidelijkheid de Ouders.

§ 3. De Directeur verklaart het nodige te doen opdat de vereiste instrumenten en geneesmiddelen in de School steeds in een veilige en toegankelijke omgeving bewaard worden, op een plek die in geval van nood vlot bereikbaar is door hemzelf en de Betrokken Personeelsleden.

§ 4. De Directeur en de Betrokken Personeelsleden leven met betrekking tot de medische toestand van de Patiënt de voorschriften na van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

§ 5. De Directeur verklaart voor de voorgestelde procedures het gunstig advies van de interne preventieadviseur van de school gekregen te hebben.

 

Artikel 4 – Overleg

§ 1. De Patiënt, de Ouders, de Directeur en de Betrokken Personeelsleden overleggen geregeld om een gebalanceerd bloedsuikergehalte bij de Patiënt na te streven in het belang van diens gezondheid.

§ 2. Als bijlage bij deze engagementsverklaring worden de contactgegevens van de School, de Ouders en de Arts gevoegd. Deze documenten maken integraal deel uit van deze engagementsverklaring.

 

Artikel 5 – Termijn

§ 1. Deze engagementsverklaring is geldig vanaf de ondertekening tot en met de laatste schooldag (30 juni).

§ 2. Deze engagementsverklaring kan enkel in onderling overleg tussen de partijen verlengd worden. Tijdens dit overleg zullen de partijen de bestaande procedures evalueren en zo nodig bijsturen.

 

Artikel 6 – Ondertekening

Elke partij verklaart een door alle partijen ondertekend exemplaar van deze overeenkomst ontvangen te hebben.

[Plaats en datum]

Gelezen en goedgekeurd.

De Arts
(naam, handtekening en stempel)

 

 

 

 

 

 

De Ouders
(naam en handtekening van één of beide ouders indien de patiënt minderjarig is)

De Patiënt
(naam en handtekening)

De Directeur
(naam en handtekening)

 

 

 

 

 

 

De Betrokken Personeelsleden
(telkens naam en handtekening)