Schoolreglement basisschool De Springplank

 

Schoolreglement  basisschool
De Springplank

Vrije basisschool De Springplank
Jaak Lemmenslaan 12
2260 Westerlo
014/54 82 90 – info@springplank.be – www.springplank.be

 

DEEL 1: Informatie           
1. Contact met de school         
1.1 Onze school
1.2 Directeur
1.3 Secretariaat
1.4 Zorgcoördinator
1.5 Leerkrachten
1.6 Scholengemeenschap
1.7 Klassenraad
1.8 Schoolbestuur
1.9 Plaatselijk bestuur
2. Organisatie van de school        
2.1 Schooluren
2.2 Voor- en naschoolse opvang
2.3 Vakanties
2.4 Vrije dagen
2.5 Pedagogische studiedagen
2.6 Jaarplanning
2.7 Leerlingenvervoer
3.  Samenwerking          
3.1 Met de ouders
  3.1.1 Ouderraad                                                                                                    
  3.1.2 Schoolraad                                                                                                
3.2 Met de leerlingen
3.3 Met externen  
  3.3.1 CLB   
  3.3.2 ondersteuningsnetwerk
3.4 Nuttige adressen     
                                                                                                     
DEEL 2: Pedagogisch project        
1. Onze uitgangspunten
2. Visie

DEEL 3: Het reglement         
1. Engagementsverklaring       
1.1 Oudercontacten
1.2 Aanwezig zijn op school en op tijd komen
1.3 Individuele leerlingbegeleiding
1.4 Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal
2. Inschrijvingen en toelatingen van leerlingen     
2.1 Herinschrijving bij overgang van het kleuteronderwijs naar het lager onderwijs
2.2 Toelatingsvoorwaarden lager onderwijs
2.2 Screeningniveau onderwijstaal
3. Ouderlijk gezag        
3.1 Zorg en aandacht voor het kind
3.2 Neutrale houding tegenover de ouders
3.3 Afspraken in verband met informatiedoorstroom naar de ouders
3.4 Co-oudersschap
4. Organisatie van leerlingengroepen binnen hetzelfde onderwijsniveau 
4.1 overgang binnen hetzelfde onderwijsniveau
4.2 overgang tussen onderwijsniveaus 
5. Afwezigheden        
5.1 Wegens ziekte
5.2 Andere van rechtswege gewettigde afwezigheden
5.3 Afwezigheden waarvoor toestemming van de directeur nodig is
5.4 Problematische afwezigheden
6. Onderwijs aan huis   
7. Eén- of meerdaagse schooluitstappen (extra muros)
8. Getuigschrift op het einde van het basisonderwijs 
8.1 Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift
8.2 Beroepsprocedure
9. Herstel- en sanctioneringsbeleid       
9.1 Begeleidende maatregelen
9.2 Herstel
9.3 Ordemaatregelen
9.4 Tuchtmaatregelen
  9.4.1 Mogelijke tuchtmaatregelen
  9.4.2 Preventieve schorsing als bewarende maatregel
  9.4.3 Procedure tot tijdelijke en definitieve schorsing
  9.4.4 Opvang op school in geval van preventieve schorsing en uitsluiting
9.5 Beroepsprocedure tegen een definitieve uitsluiting
10. Bijdrageregeling 
10.1 Wijze van betaling
10.2 Betalingsmoeilijkheden
11. Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning
12. Vrijwilligers
13. Welzijnsbeleid      
13.1 Veilig van en naar school
13.2 Medicatie
13.3 Rookverbod
14.4 Luizenbeleidsplan
14. Afspraken en leefregels        
14.1 Gedragsregels
14.2 Te laat komen
14.3 Kleding en voorkomen
14.4 Verjaardagen
14.5 Persoonlijke bezittingen
14.6 Drank en eten op school
14.7 Eerbied voor materiaal
14.8 Afspraken rond pesten
14.9 Bewegingsopvoeding en zwemmen
14.10 Huiswerk, agenda, evaluatie en rapportering
14.11 Netiquette
15. Leerlingenbegeleiding        
16. Revalidatie/logopedie tijdens de lestijden      
17. Privacy          
17.1 Welke informatie houden we over je bij
17.2 Overdracht van leerlinggegevens bij schoolverandering
17.3 Publicatie van beeld- of geluidsopnames
17.4 Recht op inzage, toelichting en kopie
17.5 Bewakingscamera’s
18. Participatie          
18.1 Schoolraad
18.2 Ouderraad
19. Klachtenregeling         
20. infobrochure onderwijsregelgeving 
21. 
Bijlagen
21.1 Medicijnen op school
21.2 Engagementsverklaring inzake zorg bij diabetes op school
21.3 infobrochure onderwijsregelgeving
21.4 engagementsverklaring van het Katholiek onderwijs