Schoolreglement basisschool De Springplank

 

Schoolreglement  basisschool
De Springplank

Vrije basisschool De Springplank
Jaak Lemmenslaan 12
2260 Westerlo
014/54 82 90 – info@springplank.be – www.springplank.be

 

Beste ouders, 

Uw kind is nu ingeschreven in het basisonderwijs en wij heten u van harte welkom.
De naam ‘basisonderwijs’ wijst op het feit dat hier de basis wordt gelegd voor elke vorm van onderwijs. Aangezien wij echter in de toekomst nooit écht ‘afgestudeerd’ zullen zijn, heeft de basisschool een diepere betekenis als grondslag voor het leven gekregen.
Het verwerven van basisvaardigheden als lezen, rekenen en schrijven blijft van essentieel belang. Deze vaardigheden zijn immers voorwaarden om vlot te kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Gelukkig wordt er niet alleen ‘geleerd’ in het basisonderwijs. Kinderen en leerkrachten brengen er een belangrijk gedeelte van hun leven door.  Daardoor wordt de basisschool een ‘levende school’ waar onderwijs en opvoeding niet te scheiden zijn. En hiervan maken wij een erezaak: wij voelen ons persoonlijk verantwoordelijk voor elk kind dat ons is toevertrouwd.  Door onze dagdagelijkse inspanningen willen we bouwen aan een school waar alle kinderen, met respect voor ieders geaardheid, hun talenten tot ontwikkeling kunnen brengen. Samen willen wij er een vruchtbare schoolloopbaan van maken en zullen wij er elk schooljaar weer voor zorgen dat het in onze basisschool goed is om ‘te leren en te leven’.  Wij hopen dat uw kind(eren) veel leerrijke en prettige momenten zal(zullen) beleven op onze school.

Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en contactgegevens. Dit deel maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement, maar is er wel nauw mee verbonden, daarom worden ze hier toch opgenomen. In het tweede deel vind je het pedagogisch project. In het derde deel vind je het eigenlijke reglement dat bestaat uit de engagementsverklaring, informatie rond inschrijving, ouderlijk gezag, de organisatie van de leerlingengroepen, afwezigheden, uitstappen, het getuigschrift op het einde van het lager onderwijs, onderwijs aan huis, herstel- en sanctioneringbeleid, de bijdrageregeling, vrijwilligers, welzijnsbeleid, afspraken en leefregels, leerlingevaluatie, beleid op leerlingenbegeleiding, revalidatie en privacy.
De inschrijving van je kind op onze school houdt in dat jullie akkoord gaan met het volledige schoolreglement. Soms is het nodig om het schoolreglement aan te passen. Aanpassingen aan het eerste deel zijn eerder administratieve wijzigingen, hiervoor is er niet opnieuw een akkoord nodig van de ouders. Wijzigingen aan het pedagogisch project en aan het eigenlijke reglement worden aan de ouders voorgelegd, die moeten zich opnieuw akkoord verklaren met het gewijzigde schoolreglement. Alle delen van het schoolreglement worden op de schoolraad besproken. 
Als ouder bent u op de eerste plaats de verantwoordelijke opvoeder van uw kind.  Wij vragen dan ook uw steun bij de naleving van de afspraken binnen het schoolleven.  Enkel zo kunnen we samen optimale kansen scheppen voor de ontplooiing van elk kind dat ons is toevertrouwd. 
Wij wensen een goede verstandhouding tussen school en thuis in een sfeer van wederzijds vertrouwen en danken u reeds nu daarvoor!!! 

Wij hopen op een goede samenwerking!
Directie en schoolteam

DEEL 1: Informatie           
1. Contact met de school         
1.1 Onze school
1.2 Directeur
1.3 Secretariaat
1.4 Zorgcoördinator
1.5 Leerkrachten
1.6 Scholengemeenschap
1.7 Klassenraad
1.8 Schoolbestuur
1.9 Plaatselijk bestuur
2. Organisatie van de school        
2.1 Schooluren
2.2 Voor- en naschoolse opvang
2.3 Vakanties
2.4 Vrije dagen
2.5 Pedagogische studiedagen
2.6 Jaarplanning
2.7 Leerlingenvervoer
3.  Samenwerking          
3.1 Met de ouders
  3.1.1 Ouderraad                                                                                                    
  3.1.2 Schoolraad                                                                                                
3.2 Met de leerlingen
3.3 Met externen  
  3.3.1 CLB   
  3.3.2 ondersteuningsnetwerk
3.4 Nuttige adressen     
                                                                                                     
DEEL 2: Pedagogisch project        
1. Onze uitgangspunten
2. Visie

DEEL 3: Het reglement         
1. Engagementsverklaring       
1.1 Oudercontacten
1.2 Aanwezig zijn op school en op tijd komen
1.3 Individuele leerlingbegeleiding
1.4 Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal
2. Inschrijvingen en toelatingen van leerlingen     
2.1 Herinschrijving bij overgang van het kleuteronderwijs naar het lager onderwijs
2.2 Toelatingsvoorwaarden lager onderwijs
2.2 Screeningniveau onderwijstaal
3. Ouderlijk gezag        
3.1 Zorg en aandacht voor het kind
3.2 Neutrale houding tegenover de ouders
3.3 Afspraken in verband met informatiedoorstroom naar de ouders
3.4 Co-oudersschap
4. Organisatie van leerlingengroepen binnen hetzelfde onderwijsniveau  
5. Afwezigheden        
5.1 Wegens ziekte
5.2 Andere van rechtswege gewettigde afwezigheden
5.3 Afwezigheden waarvoor toestemming van de directeur nodig is
5.4 Problematische afwezigheden
6. Onderwijs aan huis   
7. Eén- of meerdaagse schooluitstappen (extra muros)
8. Getuigschrift op het einde van het basisonderwijs 
8.1 Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift
8.2 Beroepsprocedure
9. Herstel- en sanctioneringsbeleid       
9.1 Begeleidende maatregelen
9.2 Herstel
9.3 Ordemaatregelen
9.4 Tuchtmaatregelen
  9.4.1 Mogelijke tuchtmaatregelen
  9.4.2 Preventieve schorsing als bewarende maatregel
  9.4.3 Procedure tot tijdelijke en definitieve schorsing
  9.4.4 Opvang op school in geval van preventieve schorsing en uitsluiting
9.5 Beroepsprocedure tegen een definitieve uitsluiting
10. Bijdrageregeling 
10.1 Wijze van betaling
10.2 Betalingsmoeilijkheden
11. Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning
12. Vrijwilligers
13. Welzijnsbeleid      
13.1 Veilig van en naar school
13.2 Medicatie
13.3 Rookverbod
14.4 Luizenbeleidsplan
14. Afspraken en leefregels        
14.1 Gedragsregels
14.2 Te laat komen
14.3 Kleding en voorkomen
14.4 Verjaardagen
14.5 Persoonlijke bezittingen
14.6 Drank en eten op school
14.7 Eerbied voor materiaal
14.8 Afspraken rond pesten
14.9 Bewegingsopvoeding en zwemmen
14.10 Huiswerk, agenda, evaluatie en rapportering
15.11 Netiquette
15. Leerlingenbegeleiding        
16. Revalidatie/logopedie tijdens de lestijden      
17. Privacy          
17.1 Welke informatie houden we over je bij
17.2 Overdracht van leerlinggegevens bij schoolverandering
17.3 Publicatie van beeld- of geluidsopnames
17.4 Recht op inzage, toelichting en kopie
17.5 Bewakingscamera’s
18. Participatie          
18.1 Schoolraad
18.2 Ouderraad
19. Klachtenregeling         
20. Bijlagen          
20.1 Medicijnen op school
20.2 Engagementsverklaring inzake zorg bij diabetes op school