Schoolreglement basisschool De Springplank

 

Schoolreglement  basisschool
De Springplank

Vrije basisschool De Springplank
Jaak Lemmenslaan 12
2260 Westerlo
014/54 82 90 – info@springplank.be – www.springplank.be

 

Beste ouders, 

Uw kind is nu ingeschreven in het basisonderwijs en wij heten u van harte welkom.
De naam ‘basisonderwijs’ wijst op het feit dat hier de basis wordt gelegd voor elke vorm van onderwijs. Aangezien wij echter in de toekomst nooit écht ‘afgestudeerd’ zullen zijn, heeft de basisschool een diepere betekenis als grondslag voor het leven gekregen.
Het verwerven van basisvaardigheden als lezen, rekenen en schrijven blijft van essentieel belang. Deze vaardigheden zijn immers voorwaarden om vlot te kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Gelukkig wordt er niet alleen ‘geleerd’ in het basisonderwijs. Kinderen en leerkrachten brengen er een belangrijk gedeelte van hun leven door.  Daardoor wordt de basisschool een ‘levende school’ waar onderwijs en opvoeding niet te scheiden zijn. En hiervan maken wij een erezaak: wij voelen ons persoonlijk verantwoordelijk voor elk kind dat ons is toevertrouwd.  Door onze dagdagelijkse inspanningen willen we bouwen aan een school waar alle kinderen, met respect voor ieders geaardheid, hun talenten tot ontwikkeling kunnen brengen. Samen willen wij er een vruchtbare schoolloopbaan van maken en zullen wij er elk schooljaar weer voor zorgen dat het in onze basisschool goed is om ‘te leren en te leven’.  Wij hopen dat uw kind(eren) veel leerrijke en prettige momenten zal(zullen) beleven op onze school.

Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en contactgegevens. Dit deel maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement, maar is er wel nauw mee verbonden, daarom worden ze hier toch opgenomen. In het tweede deel vind je het pedagogisch project. In het derde deel vind je het eigenlijke reglement dat bestaat uit de engagementsverklaring, informatie rond inschrijving, ouderlijk gezag, de organisatie van de leerlingengroepen, afwezigheden, uitstappen, het getuigschrift basisonderwijs, onderwijs aan huis, orde- en tuchtmaatregelen, de bijdrageregeling, vrijwilligers, welzijnsbeleid, leefregels, revalidatie en privacy.
De inschrijving van je kind op onze school houdt in dat jullie akkoord gaan met het volledige schoolreglement. Soms is het nodig om het schoolreglement aan te passen. Aanpassingen aan het eerste deel zijn eerder administratieve wijzigingen, hiervoor is er niet opnieuw een akkoord nodig van de ouders. Wijzigingen aan het pedagogisch project en aan het eigenlijke reglement worden aan de ouders voorgelegd, die moeten zich opnieuw akkoord verklaren met het gewijzigde schoolreglement. Alle delen van het schoolreglement worden op de schoolraad besproken. 
Als ouder bent u op de eerste plaats de verantwoordelijke opvoeder van uw kind.  Wij vragen dan ook uw steun bij de naleving van de afspraken binnen het schoolleven.  Enkel zo kunnen we samen optimale kansen scheppen voor de ontplooiing van elk kind dat ons is toevertrouwd. 
Wij wensen een goede verstandhouding tussen school en thuis in een sfeer van wederzijds vertrouwen en danken u reeds nu daarvoor!!! 

Wij hopen op een goede samenwerking!
De directie en het schoolteam

DEEL 1: INFORMATIE  ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

1       Contact met de school .................................................................................................. 6

1.1       Onze school                                                                                                           

1.2       Directeur                                                                                                                        

1.3       Secretariaat                                                                                                                   

1.4       Zorgcoördinator                                                                                                              

1.5       Leerkrachtenteam                                                                                                           

1.6       Scholengemeenschap                                                                                                      

1.7       Klassenraad                                                                                                                                    

1.8       Schoolbestuur                                                                                                                  

1.9       Plaatselijk comité                                                                                                            

1.10    Interne/diocesane beroepscommissie                                                                            

2       Organisatie van de school .................................................................................................. 9                                                                                                            

2.1       Schooluren                                                                                                                   

2.2       Voor- en naschoolse opvang                                                                                         

2.3       Vakanties                                                                                                                         

2.4       Vrije dagen                                                                                                                     

2.5       Pedagogische studiedagen                                                                                           

2.6       Jaarplanning                                                                                                                  

2.7       Leerlingenvervoer                                                                                                        

2.8       Huiswerk, agenda, evaluatie en rapportering                                                                

2.9       Netiquette                                                                                                                    

2.10    Tijdschriften                                                                                                                  

3       Samenwerking .................................................................................................................. 12

3.1       Met de ouders                                                                                                                   

3.1.1        Ouderraad                                                                                                     

3.1.2        Schoolraad                                                                                                 

3.2       Met de leerlingen                                                                                                              

3.2.1        Leerlingenraad                                                                                           

3.3       Met externen                                                                                                                

3.3.1        CLB                                                                                                               

3.4       Nuttige adressen                                                                                                          

3.5       Communicatie thuis/school                                                                                         

DEEL 2: Pedagogisch project ……………………………………………………………………………………………………………………. 17

            Onze uitgangspunten                                                                                                            

            Visie                                                                                                                                      

DEEL 3: Het reglement ………………………………………………………………………………………………………………………………. 18

1       Engagementsverklaring …………………………………………………………………………………………………………….. 18

1.1       Een intense samenwerking tussen school en ouders                                                   

1.2       Aanwezig zijn op school en op tijd komen                                                                  

1.3       Individuele leerlingbegeleiding                                                                                    

1.4       Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal                                              

2       Inschrijven van leerlingen ………………………………………………………………………………………………………………. 20

2.1       Weigeren/ontbinden van de inschrijving                                                                     

2.2       Toelatingsvoorwaarden lagere school                                                                         

2.3       Screening niveau onderwijstaal                                                                                    

3       Ouderlijk gezag ................................................................................................................ 23

3.1       Zorg en aandacht voor het kind                                                                                    

3.2       Neutrale houding tegenover de ouders                                                                       

3.3       Afspraken in verband met informatiedoorstroom naar de ouders                              

3.4       Co-ouderschap                                                                                                             

4       Organisatie van de leerlingengroepen……………………………………………………………………………………………. 23

5       Afwezigheden ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 24

5.1       Wegens ziekte                                                                                                             

5.2       Andere afwezigheden                                                                                                 

5.3       Revalidatie                                                                                                                   

5.4       Problematische afwezigheden

6       Eén- of meerdaagse schooluitstappen …………………………………………………………………………………………… 25

6.1       Eéndaagse uitstappen

6.2       Meerdaagse uitstappen

7       Getuigschrift basisonderwijs …………………………………………………………………………………………………………… 26

8       Onderwijs aan huis ……………………………………………………………………………………………………………………………. 28

9       Orde en tuchtmaatregelen ………………………………………………………………………………………………………………. 28

9.1       Ordemaatregelen

9.2       Tuchtmaatregelen

9.3       Beroepsprocedure tegen tuchtmaatregelen

10     Bijdrageregeling …………………………………………………………………………………………………………………………………. 32

10.1    Wijze van betaling

10.2    Betalingsmoeilijkheden

11     Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning ……………………………………………………………………………….. 33

12     Vrijwilligers …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 33

13     Ongevallen en verzekering ………………………………………………………………………………………………………………. 33

14     Welzijnsbeleid …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 34

14.1    Veilig van en naar school

14.2    Medicatie

14.3    Verbod op roken

15     Leefregels ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 35

15.1    Gedragsregels

15.2    Te laat komen

15.3    Kleding en voorkomen

15.4    Verjaardagen

15.5    Persoonlijke bezittingen

15.6    Drank en eten op school

15.7    Eerbied voor materiaal

15.8    Afspraken rond pesten

15.9    Bewegingsopvoeding en zwemmen

16     Revalidatie/logopedie ………………………………………………………………………………………………………………………. 37

17     Privacy …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 37

17.1    Verwerken van persoonsgegevens

17.2    Overdracht van leerlinggegevens bij schoolverandering

17.3    Publiceren van foto’s

17.4    Recht op inzage

18     Bijlagen ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 38

18.1    Bijdrageregeling schooljaar 2015-2016

18.2    Instemmingsformulier

              18.3    Medicijnen op school